Originálna práca

Glucose metabolism changes in patients with chronic hepatitis C treated with direct acting antivirals

AutoriDrazilova S., Janicko M., Skladany L.,  Kristian P.,  Oltman M., Szantova M.,  Krkoska D.,  Mazuchova E., Piesecka L. Vahalova V., Rac M., Schreter I., Virag L., Koller T., Liptakova A., Ondrasova M., Jarcuska P.

Pracovisko: 1ST and 2nd Hepatology and Infectious Diseases Departments from Slovakia

V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

Background and aims. Chronic hepatitis C is a systemic disease and type 2 Diabetes mellitus (T2DM) belongs to more common extrahepatic. The aim of this study was to (i)explore the prevalence of impaired fasting glucose(IFG) and T2DM in patients with chronic hepatitis C, (ii) explore the effect of direct acting antivirals(DAA) treatment on the glycemia and (iii) explore the factors that modulate the effect of DAA treatment on glycemia in patients with chronic hepatitis C. Čítať viac »

Seroprevalence of hepatitis E virus in Roma settlements: a comparison with the general population in Slovakia

Autori1Janičko  M., 1Halánová M., 1Veseliny .E, 1Kalinová Z., 1Jarčuška P., 1Urbančíková I., 1Pella D., 2Dražilová S., 1Babinská I. and HepaMeta Team

Pracovisko: 1  I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
2 Hospital Poprad

Abstrakt:

Hepatitis E infection is one of the most frequent causes of acute hepatitis in the world. Currently five human genotypes with different geographical distributions and distinct epidemiologic patterns are identified. In Slovakia, only rare cases of hepatitis E have been reported in past years. Because the most important risk factors associated with HEV infection include consumption of Čítať viac »

Komplikácie POEM-u

AutoriDemeter M., Ďuríček M., Bánovčin P., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin

Abstrakt:

Úvod: POEM (perorálna endoskopická myotómia pažeráka) je endoskopická terapeutická metóda na liečbu achalázie pažeráka. Termické poškodenie sliznice pažeráka je pri POEM-e počas tunelizácie submukózy relatívne časté a môže sa podieľať na vzniku závažných komplikácií. Čítať viac »

Ustekinumab efficiency in association with serum levels in complicated refractory patients with Crohn’s disease

AutoriKolář M., Malíčková K., Bortlík M., Pudilová K., Ďuricová D., Lukáš M., Machková N., Hrubá V., Lukáš M.

Pracovisko: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s., Praha, Česká republika

Abstrakt:

Objective: We evaluated response to UST in a cohort of complicated patients and its association with trough levels (TLs).

Methods: Data from consecutive patients who failed on at least one biologic were included. Disease activity was assessed by PGA from 0 (remission) to 3 (severe) at week 0 and every 8 weeks. At week 24, patients were considered as complete responders (CR) with PGA drop of at least 2 points, partial responders (PR) with drop of 1 point or no responders (NR) with 0 or negative decrease in PGA. CRP, FC and UST TLs were measured at every visit. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku

AutoriBystrianska N., Skladaný L., Vnenčáková J.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Ťažká alkoholová hepatitída (SAH)  je jednou z najzávažnejších foriem alkoholovej choroby pečene (ALD) spojená s vysokou mortalitou, a to predovšetkým u pacientov nevhodných na liečbu kortikoidmi (KS) alebo non – respondermi na liečbu KS hodnotenými podľa Lille model. Nanešťastie počet týchto pacientov narastá a alternatívna liečba chýba. V poslednej dobe si získava pozornosť Čítať viac »

Chirurgická liečba u PSC/UC pacienta

AutoriSlobodník I., Hampl F., Sirotňák M.

Pracovisko: Hepatopankreatobiliárne oddelenie, II. Chirurgická klinika, FNsP FDR Banská Bystrica

Abstrakt:

PSC sa vyskytuje u približne 5% pacientov s UC. Naopak, u takmer 80% pacientov s PSC sa vyskytuje UC. Akceptovaná chirurgická terapia pre koncové štádium ochorenia pečene na podklade PSC je transplantácia pečene, preUC proktokolektómia. Manažment UC vyžadujúcej chirurgickú liečbu u pacienta s PSC podstupujúceho transplantáciu pečene ostáva nejasný a obtiažny, zároveň Čítať viac »

Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u Crohnovej choroby

AutoriŠturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Tóth J., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

ÚVOD:  Cholelitiáza sa u pacientov s Crohnovou chorobou (CD) vyskytuje častejšie ako v zdravej populácii. Príčina tohto rozdielu nebola uspokojivo vysvetlená a nie sú ani presne známe jej rizikové faktory (RF). Prevalencia cholelitiázy u IBD pacientov na Slovensku nebola doteraz preskúmaná.

CIEĽ: Cieľom bolo stanoviť prevalenciu cholelitiázy u CD pacientov, porovnať prevalenciu s kontrolnou skupinou a zanalyzovať RF vzniku cholelitiázy.
Čítať viac »

Naše skúsenosti s využitím samoexpandibilných stentov pri chorobách pažeráka – retrospektívna analýza súboru

AutoriVeseliny E., Janíčko M., Zakuciová M., Gombošová L., Jarčuška P.

Pracovisko: I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Abstrakt:

Ezofageálne stentovanie pomocou samoexpandibilných kovových stentov (SEMS) je v súčasnosti najbežnejším prostriedkom pri paliatívnej liečbe malígnej dysfágie. Dočasné zavedenie stentu môže byť účinné pre refraktérne benígne stenózy pažeráka, leaky, perforácie a fistuly pažeráka, ako aj pre refraktérne ezofageálne varikózne krvácanie. Avšak chýbajú vysoko kvalitné dôkazy Čítať viac »

Riešenie neoplastických lézií rekta pomocou ESD a TEM v podmienkach NOÚ

AutoriLetkovský J., Pekárek B., Orságh A., Žitňan Ľ., Doval R., Sedlák I.

Pracovisko: Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav

Abstrakt:

Transanálna endoskopická mikrochirurgia (TEM) je bimanuálna  mini-invazívna chirurgická technika umožňujúca radikálnu excíziu tumorov rekta pomocou Buessovho operačného rektoskopu. Endoskopická submukózna disekcia (ESD) je endoskopická technika umožňujúca en bloc resekciu slizničných lézií alebo lézií s povrchovou inváziou do submukózy pomocou endoskopického noža. Obe spomenuté metodiky sú rutinne vykonávané na pracoviskách Národného onkologického ústavu. V našej práci porovnávame rozsah, kompletnosť excízie, histologický typ a mieru rekurencie lézií rekta resekovaných pomocou ESD a TEM v období od 1.1.2015 do 30.6.2018, ako aj výskyt skorých a neskorých komplikácií týchto intervencií.

Prínos nových IFN free režimov pre pacientov s genotypom 1 chronickej hepatitídy C

AutoriKristián P., Virág L., Schréter I.

Pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

Abstrakt: 

Úvod: Registráciou nových antivirotík a prvých bezinterferónových (IFN free) režimov nastal v liečbe chronickej hepatitídy C (CHC) genotyp 1 (G1) významný pokrok v jej účinnosti. Cieľom práce je poukázať na doterajšie vlastné skúsenosti s touto liečbou. Čítať viac »