Originálna práca

Sezónna variabilita deficitu vitamínu D u detí s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva a inými chronickými ochoreniami

Autori: Frivolt K., Horváthová P., Prochotská K., Vitáriušová E., Kyselová T., Šemberová J., Pribilincová Z., Čierna I., Dallos T., Kovács L.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Kostnú remodeláciu regulujú hormóny a lokálne rastové faktory. Nedostatok vitamínu D sa často vyskytuje u pacientov s chronickým ochorením, ale aj v zdravej detskej populácii. 

Ciele Zistiť výskyt deficitu vitamínu D a zmien niektorých regulačných faktorov kostného metabolizmu u slovenských detí. Čítať viac »

Naše zkušenosti s podáváním biosimilárního infliximabu nemocným s IBD

Autori: Konečný, M.

Pracovisko: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt: 

Úvod Biologická léčba (BL) představuje zásadní přelom v léčbě nejtěžších forem idiopatických střevních zánětů (IBD). V současné době se v ČR jako biologikum pro léčbu IBD užívají infliximab (IFX), adalimumab,  golimumab a vedolizumab. Současně s originálními molekulami byly vyvíjeny i jejich kopie, biologicky podobná (biosimilarní) léčiva. Po vypršení patentu originálních přípravků Čítať viac »

Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronickej choroby (ACLF) – analýza súboru HEGITO7

Autori: Jančeková D., Brunčák M., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod U pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD) dochádza pod vplyvom vyvolávajúceho inzultu k rozvoju syndrómu ACLF (Acute on chronic liver failure).Jedná sa o podskupinu tzv. akútnej dekompenzácie (AD) ACLD. Samotné ACLF je charakterizované vysokou krátkodobou úmrtnosťou a rozvojom extrahepatálneho orgánového zlyhávania. Diagnostické Čítať viac »

Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u pacientov s Crohnovou chorobou

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background In thus far published literature, the cholelithiasis in patients with Crohn disease (CD) is twice more frequent than in the general population, the reported prevalence ranges from 13% to 34%. The reason for this difference has not been satisfactorily explained. Čítať viac »

Akútne endoskopické výkony mimo pracovnej doby – 2015

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Brunčák M.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Retrospektívna analýza akútnych endoskopických výkonov realizovaných mimo pracovnej doby v rámci tzv. endoskopickej príslužby vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta za kalendárny rok 2015. Celkovo bolo zaznamenaných 57 endoskopických intervencií, z ktorých 38% bolo indikovaných pre akútne nevarikózne krvácania z horného GIT, 23% Čítať viac »

Miera relapsov u IBD pacientov v hlbokej alebo klinickej remisii po ukončení antiTNFa terapie: prospektívna, otvorená monocentrická štúdia

Autori: Krajčovičová A., Hlavatý T., Letkovský J., Šturdík I., Koller T., Tóth J., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Úvod: Klinické dáta miery relapsov po vysadení anti-TNFα liečby u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva (IBD) v hlbokej remisii sú obmedzené.

Cieľ: Cieľom tejto prospektívnej otvorenej štúdie bolo zhodnotiť mieru relapsov u IBD pacientov po vysadení anti-TNFα liečby. Čítať viac »

Agregabilita trombocytov u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi

Autori: Schnierer M., Bánovčin P., Lipták P., Ďuríček M, Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: Trombocyty zohrávajú dôležitú úlohu v hemostatických a zápalových procesoch. Štúdie potvrdili, že trombocyty pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi (IBD), zostávajú aktivované aj po dosiahnutí remisie. V našej práci sme sa zamerali na potenciálny vplyv terapie na aktiváciu a agregabilitu trombocytov. Čítať viac »

Vplyv koly na kolitídu v animálnom experimente

Autori: Melišková V.¹, Čonka J.¹, Nagyová R.², Celec P.¹

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovenská republika¹, University of Glasgow, Medical School, Glasgow, Škótsko²

Abstrakt:

Východisko: Kofeín vedie k zvýšenej motorickej aktivite gastrointestinálneho traktu. Na druhej strane publikované štúdie ukázali, že káva a kofeín pôsobia protektívne v modeli chemicky indukovanej kolitídy. Nie je známe, aký vplyv na tento model kolitídy má príjem kolových nápojov obsahujúcich kofeín. V prvotnom experimente sme zistili negatívny efekt príjmu kolových nápojov, Čítať viac »

Hepatotoxicita IBD liečby

Autori: Koller T., Galambošová M., Fiľakovská S., Kubincová M., Tóth J., Hlavatý T., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Drug induced liver injury (DILI) is the most common cause of acute liver injury. IBD patients might have an increased risk of DILI due to long-term treatment, multiple therapies and altered nutritional status. Any liver injury during IBD treatment might further compromise treatment choices and efficacy. Čítať viac »