Poster

Fekálna mikrobiálna transplantácia u ulceróznej kolitídy – naša prvá skúsenosť

AutoriŠturdík I., Sarvašová M., Jalali Y., Krajčovičová A., Tóth J., Čierna I., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH

Abstrakt:

Črevná mikroflóra sa správa v ľudskom tele ako samostatný orgán, ktorý ovplyvňuje metabolizmus, výživu a imunitný systém hostiteľa. Narušením rovnováhy medzi hostiteľom a črevnou mikroflórou vzniká široké spektrum ochorení. Fekálna mikrobiálna terapia (FMT) je liečebná metóda, ktorej cieľom je napraviť narušenú symbiózu prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Metaanalýzou 4 randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií bolo preukázané, že FMT navodzuje klinickú remisiu u aktívnej ulceróznej kolitídy (UC) u 28 % a klinickú odpoveď až u 50 % pacientov. Kazuistika je o 42 ročnom pacientovi s kortikodependentnou formou UC z nášho IBD centra, u ktorého sme realizovali FMT po prvýkrát. FMT sme podávali v týždňových intervaloch kolonoskopicky celkovo 3-krát, donormi boli 2 zdravé dcéry pacienta. U pacienta sme zaznamenali klinickú odpoveď a pokles fekálneho kalprotektínu na obdobie 1 mesiaca od realizácie FMT, následne však opätovne došlo k relapsu UC.

 

Prevalence and risk factors for hepatitis B virus infection in Roma and non-Roma people in Slovakia

Autori1Drazilova S., 2Janicko M., 2Kristian P., 2Schreter I., 2Halanova M., 2Urbancikova I., 2Madarasova-Geckova A.,  2Marekova M., 2Pella D., 2Jarcuska P.

Pracovisko: 1 Department of Internal Medicine, Hospital Poprad
2 PJ Safarik University, Faculty of Medicine, Kosice

Abstrakt:

Prevalence of Hepatitis B is relatively low in developed European countries. However specific subpopulations may exist within each country with markedly different Hepatitis B burden. Roma minority is very numerous in Slovakia and their lifestyle is completely different to non-Roma population. The aim of this study is to map Hepatitis B prevalence in Roma and compare it to non-Roma population Čítať viac »

Graft – versus – host disease, diagnostika gastrointestinálnych komplikácii

AutoriNovotná T.

Pracovisko: GEK SZU, UNB, FNsP Petržalka  

Abstrakt:

Acute graft versus host disease (GVHD) occure within  100 days post bone marrow transplantation or haematopoetic stem cell transplantation. GVHD is a common complication associated with significant morbidity and mortality. Approximately 50% of patient who undergo allogeneic bone marrow transplantation are evaluated by a gastroenterologist  for gastrointestinal symptoms and Čítať viac »

Vplyv fajčenia na expresiu mRNA cytokínov v sliznici pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniam čriev

AutoriLešková Z., Krajčovičová A., Šoltys K., Šturdík I.,  Koller T., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Katedra molekulárnej biológie, Prírodeovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt:

Fajčenie je známy rizikový faktor Crohnovej (CD) a protektívnym faktorom ulceróznej kolitídy (UC). Patomechanizmus pôsobenia fajčenia nie je presne známy.

Cieľom našej štúdie bolo analyzovať vplyv fajčenia na  expresiu mRNA zápalových, regulačných a protizápalových cytokínov, rovnako aj chemokínov a ich receptorov v sliznici čreva u pacientov s CD a UC. Realizovali sme prierezovú štúdiu. Súbor pacientov tvorilo 87 pacientov ms CD a UC,   sledovaných v IBD centre V. Internej kliniky LFUK a UNB. U každého pacienta sme zaznamenali Čítať viac »

Dynamika extracelulárnej DNA v myšacom modeli ulceróznej kolitídy

AutoriMarônek M., Gromová B., Lipták R., Čechová B., Konečná B., Gardlík R.

Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt:

Úvod. Extracelulárna DNA (ecDNA) predstavuje DNA nachádzajúcu sa mimo buniek a podľa pôvodu sa delí na jadrovú (ncDNA), mitochondriálnu (mtDNA) a bakteriálnu (bacDNA). Doteraz však nebolo jednoznačne potvrdené, či ecDNA stúpa následkom zápalu alebo zápal vzniká ako dôsledok stúpajúcej ecDNA. Naším cieľom bolo stanoviť dynamiku koncentrácie ecDNA počas animálneho modelu ulceróznej kolitídy. Čítať viac »

Úloha deoxyribonukleáz v gastrointestinálnom trakte

AutoriJanovičová Ľ., Drobná D., Lipták R., Gardlík R., Celec P.

Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt:

Patogenéza zápalových chorôb gastrointestinálneho traktu (GIT) ako ulcerózna kolitída alebo Crohnová choroba, nie je presne známa. Doterajšie poznatky naznačujú určité spojenie extracelulárnej DNA so vznikom, prípadne progresiou choroby, nakoľko po bunkovej smrti dokáže pôsobiť proinflamačne. Deoxyribonukleázy (DNázy) štiepia fosfodiesterové väzby DNA. Exogénne DNázy ukazujú v animálnych modeloch protizápalové účinky avšak, endogénna aktivita DNáz nie je zatiaľ známa. Cieľom tejto práce bolo popísať DNázovú aktivitu v jednotlivých tkanivách a príslušných Čítať viac »

Heterogénne klinické prejavy hypoglykémií u pacientov s inzulinómom

AutoriNosáková L., Bánovčin P.,Uhrík P., Božíková J., Kalman M., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin
Ústav patologickej anatómie UNM a JLF UK v Martine

Abstrakt:

Úvod: Inzulinómy patria medzi zriedkavé neuroendokrinné nádory. Klinicky sa tieto nádory prejavujú epizódami hypoglykémie. Klasicky sa tieto príznaky označujú ako tzv. Whiplova triáda a zahŕňajú príznaky hypoglykémie, nízku glykémiu a odoznenie týchto ťažkostí po podaní glukózy. Rozpoznanie klinickej symptomatológie hypoglykémií je zásadne pre skorú diagnostiku a liečbu. V našej práci sme sa rozhodli zamerať na klinické prejavy hypoglykémie. Čítať viac »

Definition for early chronic pancreatitis

AutoriP. Hegyi Jr 1,2, M.Bátovsky2, P.Hegyi1

Pracovisko: 1Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary,
2Gastroenterological Clinic, Faculty of Medicinie, Slovak Medical University in Bratislava

Abstrakt:

Objectives:  Early diagnosis of chronic pancreatitis (CP) would be important in order to stop the disease progression in time. Unfortunately, neither definitions nor biomarkers of early CP are available. It has been reported that acute recurrent pancreatitis (ARP) can lead to  CP, therefore, the number of previous attacks or ARP-associated parameters may be suitable for characterizing 

early CP. The main aim of this study is to identify biomarkers which are significantly different in acute pancreatitis (AP), ARP, and CP. Another aim is to understand the modifying effect of the number of acute episodes which could be considered as early CP.

Čítať viac »

Infúzia L-mentolu do pažeráka spôsobuje vnemy chladu a pyrózy, čo naznačuje expresiu TRPM8 receptora v pažerákových C-vláknach

AutoriĎuriček M., Bánovčin P., Lipták P., Hyrdel R., Kollárik M.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin

Abstrakt:

Úvod: TRPM8 receptor je citlivý na chlad a mentol. Usudzuje sa, že zosilňuje aj nociceptívne senzorické signály. Zvieracie štúdie ukázali, že C-vlákna inervujúce pažerák exprimujú TRPM8. V našej štúdii sme tento poznatok overovali u ľudí. Čítať viac »

Liver frailty index u hospitalizovaných pacientov s ACLD (advanced chronic liver disease). Výsledky štúdie frailty – HEGITO-7

AutoriDrotárová Z., Koller T., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod:  Krehkosť (frailty) u pacientov s cirhózou pečene signifikantne zhoršuje mortalitu. Liver Frailty Index (LFI),  jednoduchý test k diagnostike krehkosti, bol doteraz použitý iba u ambulantných pacientov, aktívnych čakateľov na LTx.

Cieľ: Zistiť prevalenciu krehkosti a prognostický význam LFI u hospitalizovaných pacientov s dekompenzovanou cirhózou (dACLD). Čítať viac »