Tag: IBD

Liekové poškodenie pečene pri chronických zápalových chorobách čreva: 1-ročná prospektívna observačná štúdia.

AutoriKoller T, Galambošová M, Filakovská S, Kubincova M, Hlavatý T, Tóth J, Krajčovičová A, Payer J

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

CIEĽ: Analýza 1-ročnej miery poškodenia pečene u pacientov so zápalovým ochorením čriev (IBD).

PACIENTI A METÓDY: Počas obdobia šiestich mesiacov boli zahrnutí po sebe idúci pacienti s IBD a kontrolnou návštevou v centre. Základné demografické údaje, fenotyp IBD a liečba IBD boli Čítať viac »

Má Crohnova choroba vplyv na zníženie fertility u žien?

AutoriKollerová J1, Koller T1, Kadlečková B2, Tóth J1, Hlavatý T1, Krajčovičová A1, Payer J1

Pracovisko: 1V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, 2 IBD centrum Assiduo

Abstrakt: 

Úvod: Nižšia fertilita u žien s Crohnovou chorobu v porovnaní so zdravými ženami je podľa starších štúdií známym dôsledkom Crohnovej choroby. V súčasnosti však nie je jasné akým spôsobom k redukovanej fertilite dochádza. Jedným z mechanizmov by mohla byť nižšia ovariálna rezerva.

Pacienti: Sledovanú skupinu tvorili po sebe nasledujúce ženy s Crohnovou chorobou vyšetrené v dvoch IBD centrách. Kontrolnú skupinu tvorilo 50 žien spárovaných na vek a BMI, bez anamnézy asistovanej reprodukcie.

Metódy: Všetci pacienti vyplnili osobný dotazník zameraný na parametre fertility, ako aj na fenotyp, aktivitu a liečbu Crohnovej choroby. Ovariálna rezerva bola meraná pomocou sérovej koncentrácie anti-mulleriánskeho hormónu (AMH). Sledované parametre sme porovnali medzi sledovanou a kontrolnou skupinou. U pacientiek s Crohnovou chorobou sme zisťovali vplyv fenotypu Crohnovej choroby a predchádzajúcej liečby na ovariálnu rezervu.

Výsledky: Súbor tvorilo 50 žien s Crohnovou chorobou a 50 kontrol. Porovnaním oboch skupín sme nepozorovali štatisticky významný rozdiel vo veku, v zastúpení žien do 30 rokov, v BMI, veku menarche, v užívaní antikoncepcie, v počte pôrodov, spontánnych potratov ani AMH (3.026 vs. 3.19, p=0.74), 54 vs. 52% žien malo optimálnu ovariálnu rezervu (AMH>2.27), a 23,7 vs. 19,23% malo nízku ovariálnu rezervu (AMH<0.68), rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky významné. Vek bol najsilnejším parametrom, ktorý ovplyvňoval ovariálnu rezervu v oboch skupinách. Miera poklesu AMH s vekom pri Crohnovej chorobe v porovnaní s kontrolami nebola rozdielna.  Nezistili sme signifikantný vplyv trvania choroby, typu postihnutia, zápalovej aktivity, ani typu podávanej liečby na mieru poklesu AMH. Zistili sme však výraznejší pokles AMH s vekom u pacientiek po IBD operácii v porovnaní s pacientkami bez anamnézy operácie (sklon -0,12 vs. -0,29, p=0,04) a trend ku výraznejšiemu poklesu AMH s vekom pri fenotype L2 (kolická forma, sklon -0,33 vs. -0,14, p=0,12). Pacientky staršie ako 30 rokov mali výraznejší pokles AMH s vekom, ak Crohnova choroba trvala viac ako 5 rokov (sklon -0,31 vs. -0,2, p=0,029).

Záver: Zistili sme, že pacientky s Crohnovou chorobou mali rovnakú ovariálnu rezervu v porovnaní s kontrolami, ako aj rovnakú mieru jej poklesu s vekom. Rýchlejší pokles ovariálnej rezervy s vekom sme zistili len u pacientiek po operácii a u žien starších ako 30 rokov s viac ako 5 ročným trvaním choroby.

Rozdiel v expresii cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva.

AutoriLešková Z, Krajčovičová A, Šturdík I, Koller T, Huorka M, Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Etiopatogenéza  Crohnovej choroby (CD) a ulceróznej kolitídy  (UC) napriek intenzívnemu výskumu nie je doposiaľ známa. Nedávne štúdie poukazujú na rozdielny cytokínový profil CD a UC rovnako aj odlišné zastúpenie imunitných buniek.  Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo analyzovať expresiu mRNA zápalových, regulačných a protizápalových cytokínov rovnako aj chemokínov a ich Čítať viac »

Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva

AutoriTomová K1, Lešková Z2, Hlavatý T2, Konečná B1

Pracovisko: 1Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave, 2V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Zápalové ochorenia čreva majú vzrastajúcu incidenciu. Presná patogenéza nie je presne známa. Niekoľko štúdií popísalo, že počas poškodenia tkanív alebo bunkovej smrti vzrastá extracelulárna DNA (ecDNA). EcDNA je mimobunková DNA, ktorej prítomnosť bola dokázaná v plazme ako možná imunogénna, a tiež možno potenciálna príčina chorôb. Aktivita DNázy môže čiastočne Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v experimentálnej kolitíde

AutoriLipták R, Gromová B, Celec P, Gardlík R

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstrakt: 

V súčasnosti sa veľa diskutuje o črevnej mikroflóre a o možnosti jej ovplyvnenia pomocou fekálnej mikrobiálnej transplantácie. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) sa v klinike používa k liečbe rekurentnej infekcie C. difficile. Rovnako sa overuje účinnosť tejto metódy v liečbe zápalových črevných ochorení, kde dosahuje rôzne výsledky. Experimentálne sa táto metóda používa na Čítať viac »

Chirurgická liečba Crohnovej choroby – vlastné výsledky

AutoriSekáč J., Prochotský A., Mičulík L., Repáň M.

Pracovisko: II. chirurgická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Už dávno neplatí, že IBD je zriedkavé ochorenie.  „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.“ Čo však bohužiaľ platí naďalej napriek zlepšeniu diagnostických a terapeutických metód je to, že takmer polovica pacientov s Crohnovou chorobou vyžaduje resekciu črevnú v prvých 10 rokoch po diagnostikovaní ochorenia (Regueiro, 2017). A to stále nie je to najhoršie. Horšia správa je, že v Čítať viac »

Význam terapeutického monitorovania liečiv anti-TNF-alfa u pacientov s IBD

AutoriHlavatý T1, Krajčovičová A1, Bátovský M2, Greguš M1, Hlísta M3, Ďurina J4, Lešková Z1, Šturdík I1, Koller T1, Tóth J1, Huorka M1

Pracovisko: 1V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, 2 Gastroenterologická klinika SZU a UNB, 3FN Trenčín, 4FNsP Nové Zámky

Abstrakt: 

CIEĽ: Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať vplyv klinických faktory a protilárok proti liečivu (ADA) na hladinu infliximabu (IFX) u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čriev (IBD). Čítať viac »

Trabekulárne kostné skóre u pacientov s Crohnovou chorobou

AutoriKrajčovičová A, Kužma M, Hlavatý T, Koller T, Jackuliak P, Lešková Z, Šturdík I, Killinger Z, Payer J

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod: Osteoporóza a osteopenia sú známe chronické komplikácie nešpecifických zápalových ochorení čreva (Inflammatory bowel diseases, IBD). Trabekulárne kostné skóre (TBS) poskytuje nepriame merane kostnej mikroarchitektúry nezávisle od minerálnej kostnej density (BMD).

Cieľ a metódy: Štúdia bola dizajnovaná ako case-control s cieľom analyzovať kvalitu a kvantitu kosti u pacientov s Crohnovou chorobou (CD). Exklúznym kritériom štúdie bol postmenopauzálny status a dlhodobá kortikoterapia. Čítať viac »

Chirurgická liečba „komplex“ perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe

Autori: Korček J.

Pracovisko: Chirurgická klinika Fakultná nemocnica Nitra

Abstrakt: 

Úvod Incidencia PF v populácii sa odhaduje na 5,6 na 100 000 obyvateľov ženského pohlavia a na 12,3 na 100 000 obyvtaeľov mužského pohlavia. Vyskytujú sa predovšetkým v treťom a vo štvrtom decéniu. Prevažná väčšina PF má kryptoglandulárny pôvod, alebo sú komplikáciou M. Crohn. Veľkým problémom je predovšetkým chirurgická terapia „komplex“ PF. „Komplex“ PF sú vysoké suprasfinkterické, extrasfinkterické alebo vysoké transsfinkterické PF. Čítať viac »