Tag: Pečeň

Glucose metabolism changes in patients with chronic hepatitis C treated with direct acting antivirals

AutoriDrazilova S., Janicko M., Skladany L.,  Kristian P.,  Oltman M., Szantova M.,  Krkoska D.,  Mazuchova E., Piesecka L. Vahalova V., Rac M., Schreter I., Virag L., Koller T., Liptakova A., Ondrasova M., Jarcuska P.

Pracovisko: 1ST and 2nd Hepatology and Infectious Diseases Departments from Slovakia

V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

Background and aims. Chronic hepatitis C is a systemic disease and type 2 Diabetes mellitus (T2DM) belongs to more common extrahepatic. The aim of this study was to (i)explore the prevalence of impaired fasting glucose(IFG) and T2DM in patients with chronic hepatitis C, (ii) explore the effect of direct acting antivirals(DAA) treatment on the glycemia and (iii) explore the factors that modulate the effect of DAA treatment on glycemia in patients with chronic hepatitis C. Čítať viac »

Seroprevalence of hepatitis E virus in Roma settlements: a comparison with the general population in Slovakia

Autori1Janičko  M., 1Halánová M., 1Veseliny .E, 1Kalinová Z., 1Jarčuška P., 1Urbančíková I., 1Pella D., 2Dražilová S., 1Babinská I. and HepaMeta Team

Pracovisko: 1  I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
2 Hospital Poprad

Abstrakt:

Hepatitis E infection is one of the most frequent causes of acute hepatitis in the world. Currently five human genotypes with different geographical distributions and distinct epidemiologic patterns are identified. In Slovakia, only rare cases of hepatitis E have been reported in past years. Because the most important risk factors associated with HEV infection include consumption of Čítať viac »

Prevalence and risk factors for hepatitis B virus infection in Roma and non-Roma people in Slovakia

Autori1Drazilova S., 2Janicko M., 2Kristian P., 2Schreter I., 2Halanova M., 2Urbancikova I., 2Madarasova-Geckova A.,  2Marekova M., 2Pella D., 2Jarcuska P.

Pracovisko: 1 Department of Internal Medicine, Hospital Poprad
2 PJ Safarik University, Faculty of Medicine, Kosice

Abstrakt:

Prevalence of Hepatitis B is relatively low in developed European countries. However specific subpopulations may exist within each country with markedly different Hepatitis B burden. Roma minority is very numerous in Slovakia and their lifestyle is completely different to non-Roma population. The aim of this study is to map Hepatitis B prevalence in Roma and compare it to non-Roma population Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku

AutoriBystrianska N., Skladaný L., Vnenčáková J.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Ťažká alkoholová hepatitída (SAH)  je jednou z najzávažnejších foriem alkoholovej choroby pečene (ALD) spojená s vysokou mortalitou, a to predovšetkým u pacientov nevhodných na liečbu kortikoidmi (KS) alebo non – respondermi na liečbu KS hodnotenými podľa Lille model. Nanešťastie počet týchto pacientov narastá a alternatívna liečba chýba. V poslednej dobe si získava pozornosť Čítať viac »

Liver frailty index u hospitalizovaných pacientov s ACLD (advanced chronic liver disease). Výsledky štúdie frailty – HEGITO-7

AutoriDrotárová Z., Koller T., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod:  Krehkosť (frailty) u pacientov s cirhózou pečene signifikantne zhoršuje mortalitu. Liver Frailty Index (LFI),  jednoduchý test k diagnostike krehkosti, bol doteraz použitý iba u ambulantných pacientov, aktívnych čakateľov na LTx.

Cieľ: Zistiť prevalenciu krehkosti a prognostický význam LFI u hospitalizovaných pacientov s dekompenzovanou cirhózou (dACLD). Čítať viac »

Prínos nových IFN free režimov pre pacientov s genotypom 1 chronickej hepatitídy C

AutoriKristián P., Virág L., Schréter I.

Pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

Abstrakt: 

Úvod: Registráciou nových antivirotík a prvých bezinterferónových (IFN free) režimov nastal v liečbe chronickej hepatitídy C (CHC) genotyp 1 (G1) významný pokrok v jej účinnosti. Cieľom práce je poukázať na doterajšie vlastné skúsenosti s touto liečbou. Čítať viac »

Liekové poškodenie pečene pri chronických zápalových chorobách čreva: 1-ročná prospektívna observačná štúdia.

AutoriKoller T, Galambošová M, Filakovská S, Kubincova M, Hlavatý T, Tóth J, Krajčovičová A, Payer J

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

CIEĽ: Analýza 1-ročnej miery poškodenia pečene u pacientov so zápalovým ochorením čriev (IBD).

PACIENTI A METÓDY: Počas obdobia šiestich mesiacov boli zahrnutí po sebe idúci pacienti s IBD a kontrolnou návštevou v centre. Základné demografické údaje, fenotyp IBD a liečba IBD boli Čítať viac »

Trombóza portálnej žily u pacientov s cirhózou pečene: výskyt, fenotyp, liečba a vplyv na prognózu v kohorte 462 pacientov

AutoriBareková Ľ, Adamcová-Selčanová S, Šváč J, Skladaný Ľ

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

ÚVOD Cirhóza pečene, v súčasnosti v klinickej praxi nazývaná pokročilé chronické ochorenie pečene (ACLD), je charakterizovaná sklonom k trombózam v splanchnickom aj systémovom venóznom systéme. Výskyt trombózy portálnej žily (PVT) je 0,6 – 16%. Vplyv PVT na prognózu je závislý od jej stupňa, preto je podstatný konsenzus o klasifikácii PVT. Fenotyp je od asymptomatického po Čítať viac »

Alveolárna echinokokóza pečene, diagnostický problém

AutoriRosoľanka R1, Šimeková K1, Antolová D2

Pracovisko: 1Klinika infektológie a cestovnej nemocnice Univerzitnej nemocnice v Martine JLF UK, 2Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Abstrakt: 

Úvod Alveolárnu echinokokózu ďalej AE zapríčiňuje larválne štádium Echinococcus multilocularis ďalej EM. Ide o závažné parazitárne ochorenie človeka charakterizované infiltratívnym až deštruktívnym rastom pripomínajúce nádorové ochorenie, ktoré neliečené končí obvykle v priebehu 10-15 rokov smrťou hostiteľa. Po infikovaní medzihostiteľa je prvým napadnutým orgánom Čítať viac »

Bakteriálne infekcie a hepatálna encefalopatia – analýza súboru

AutoriStrachan J., Bystrianska N, Adamcová-Selčanová S, Vnenčáková J, Sváč J, Skladaný Ľ.

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

Úvod. Bakteriálne infekcie sú častou komplikáciou u pacientov s cirhózou pečene. Bakteriálne infekcie sú zároveň jedným z precipitačných faktorov rozvoja hepatálnej encefalopatie (HE) u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD). Infekcie zhoršujú prognózu pacientov s cirhózou pečene . Čítať viac »