Tag: Pečeň

Prínos nových IFN free režimov pre pacientov s genotypom 1 chronickej hepatitídy C

AutoriKristián P., Virág L., Schréter I.

Pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

Abstrakt: 

Úvod: Registráciou nových antivirotík a prvých bezinterferónových (IFN free) režimov nastal v liečbe chronickej hepatitídy C (CHC) genotyp 1 (G1) významný pokrok v jej účinnosti. Cieľom práce je poukázať na doterajšie vlastné skúsenosti s touto liečbou. Čítať viac »

Liekové poškodenie pečene pri chronických zápalových chorobách čreva: 1-ročná prospektívna observačná štúdia.

AutoriKoller T, Galambošová M, Filakovská S, Kubincova M, Hlavatý T, Tóth J, Krajčovičová A, Payer J

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

CIEĽ: Analýza 1-ročnej miery poškodenia pečene u pacientov so zápalovým ochorením čriev (IBD).

PACIENTI A METÓDY: Počas obdobia šiestich mesiacov boli zahrnutí po sebe idúci pacienti s IBD a kontrolnou návštevou v centre. Základné demografické údaje, fenotyp IBD a liečba IBD boli Čítať viac »

Trombóza portálnej žily u pacientov s cirhózou pečene: výskyt, fenotyp, liečba a vplyv na prognózu v kohorte 462 pacientov

AutoriBareková Ľ, Adamcová-Selčanová S, Šváč J, Skladaný Ľ

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

ÚVOD Cirhóza pečene, v súčasnosti v klinickej praxi nazývaná pokročilé chronické ochorenie pečene (ACLD), je charakterizovaná sklonom k trombózam v splanchnickom aj systémovom venóznom systéme. Výskyt trombózy portálnej žily (PVT) je 0,6 – 16%. Vplyv PVT na prognózu je závislý od jej stupňa, preto je podstatný konsenzus o klasifikácii PVT. Fenotyp je od asymptomatického po Čítať viac »

Alveolárna echinokokóza pečene, diagnostický problém

AutoriRosoľanka R1, Šimeková K1, Antolová D2

Pracovisko: 1Klinika infektológie a cestovnej nemocnice Univerzitnej nemocnice v Martine JLF UK, 2Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Abstrakt: 

Úvod Alveolárnu echinokokózu ďalej AE zapríčiňuje larválne štádium Echinococcus multilocularis ďalej EM. Ide o závažné parazitárne ochorenie človeka charakterizované infiltratívnym až deštruktívnym rastom pripomínajúce nádorové ochorenie, ktoré neliečené končí obvykle v priebehu 10-15 rokov smrťou hostiteľa. Po infikovaní medzihostiteľa je prvým napadnutým orgánom Čítať viac »

Bakteriálne infekcie a hepatálna encefalopatia – analýza súboru

AutoriStrachan J., Bystrianska N, Adamcová-Selčanová S, Vnenčáková J, Sváč J, Skladaný Ľ.

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

Úvod. Bakteriálne infekcie sú častou komplikáciou u pacientov s cirhózou pečene. Bakteriálne infekcie sú zároveň jedným z precipitačných faktorov rozvoja hepatálnej encefalopatie (HE) u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD). Infekcie zhoršujú prognózu pacientov s cirhózou pečene . Čítať viac »

Akútne poškodenie pečene a úloha extracelulárnej DNA

AutoriČonka J, Vokálová L, Lauková L, Borbelyová V, Bábíčková J, Celec P

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstrakt: 

Niekoľko nedávnych štúdii poukázalo na skutočnosť, že pri poškodeniach pečene dochádza ku výraznému uvoľňovaniu DNA z hepatocytov. Takto uvoľnená DNA stimuluje vrodenú imunitnú odpoveď, ktorá podnieťuje zápalovú odpoveď a zhoršuje poškodenie pečene. Podobný mechanizmus bol taktiež popísaný pri zlyhávaní obličiek. Deoxyribonuklázy sú enzýmy, ktoré sú schopné Čítať viac »

Účinok carvedilolu na obehové časy pečene u pacientov s cirhózou

Autori: Koller T., Piešťanská Z., Hlavatý T., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Je známe, že obehové časy pečene sú skrátené u pacientov s cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami. Skracovanie obehu pečene by mohlo byť jedným z mechanizmov zlyhávania pečene. Podávanie betablokátora vedie ku zlepšeniu prežívania pacientov s cirhózou, ale presný mechanizmus nebol zatiaľ objasnený. Čítať viac »

Primárna sklerotizujúca cholangitída, IBD a transplantácia pečene

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Selčanová Adamcová S., Brunčák M., Dropčová A.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Analýza súboru pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou a konkurentným zápalovým ochorením čriev (IBD), ktorí podstúpili transplantáciu v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta alebo sú v sledovaní hepatologickej ambulancie FNsP F. D. R. po transplantácii v inom transplantačnom centre.

 

Nižšia virologická odpoveď na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u Rómov na východnom Slovensku

Autori: Dražilová S.1, Janíčko M.2, Kristián P.2, Schréter I.2, Kučinský B., Kožlej M., Hockicková I.2, Jarčuška P.2

Pracovisko: Oddelenie vnútorného lekárstva Nemocnica Poprad, 2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Abstrakt:

Cieľ Zhodnotiť compliance a dosiahnutie virologickej odpovede na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u rómskej populácie v porovnaní s väčšinovou populáciou na Slovensku. Čítať viac »

Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronickej choroby (ACLF) – analýza súboru HEGITO7

Autori: Jančeková D., Brunčák M., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod U pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD) dochádza pod vplyvom vyvolávajúceho inzultu k rozvoju syndrómu ACLF (Acute on chronic liver failure).Jedná sa o podskupinu tzv. akútnej dekompenzácie (AD) ACLD. Samotné ACLF je charakterizované vysokou krátkodobou úmrtnosťou a rozvojom extrahepatálneho orgánového zlyhávania. Diagnostické Čítať viac »