Agregabilita trombocytov u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi

Autori: Schnierer M., Bánovčin P., Lipták P., Ďuríček M, Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: Trombocyty zohrávajú dôležitú úlohu v hemostatických a zápalových procesoch. Štúdie potvrdili, že trombocyty pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi (IBD), zostávajú aktivované aj po dosiahnutí remisie. V našej práci sme sa zamerali na potenciálny vplyv terapie na aktiváciu a agregabilitu trombocytov.

Metodika: Pacienti s IBD boli rozdelení do 4 skupín v závislosti na type ochorenia a druhu terapie. Kontrolnú skupinu tvorili zdraví dobrovoľníci. Všetci pacienti boli v klinickej a laboratórnej remisii. Krvné vzorky boli vyšetrované na svetelnom a impedančnom agregometri za použitia induktorov agregácie – epinefrín, kolagén, a ADP. Výsledky boli porovnávané s mierou agregácie trombocytov zdravej kontrolnej skupiny. Časti pacientov bola vyšetrená krv na prítomnosť markerov aktivácie trombocytov P-selektínu a CD63 na prietokovom cytometri a výsledky boli porovnávané so zdravou kontrolnou skupinou.

Výsledky: V porovnaní s kontrolami bola agregácia signifikantne vyššia pri podprahových koncentráciách kolagénu v skupinách UC-BL (p=0,024); UC-KT (p=0,003); MC-BL (p=0,007); MC-KT (p=0,032); UC-BL (0,029); UC-KT (0,002). Pri podprahových koncentráciách ADP sme zaznamenali signifikanciu v skupinách MC-KT (p=0,006); UC-BL (p=0,001); MC-KT (p=0,003). Pri epinefríne sme zaznamenali signifikanciu v skupinách UC-BL (p=0,018) a UC-KT (p=0,006). Pri dokazovaní P-selektínu a CD63 sme zaznamenali vyššiu mieru expresie týchto markerov v porovnaní s kontrolnou skupinou u pacientov s ulceróznou kolitídou (p=0,004 pri P-selektíne a p=0,033 pri CD63). Pri Crohnovej chorobe sme zaznamenali mieru expresie na hranici signifikancie (p=0,051 pri P-selektíne a p=0,056 pri CD63).

Závery: U pacientov s IBD bola voči kontrolnej skupine signifikantne zvýšená miera agregability v porovnaní s kontrolami. Signifikantne vyššia miera agregability trombocytov pri porovnaní pacientov s biologickou liečbou a konvenčnou liečbou potvrdená nebola. Pacienti s IBD mali signifikantne vyššiu expresiu P-selektínu a CD63 v porovnaní s kontrolnou skupinou.