Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronickej choroby (ACLF) – analýza súboru HEGITO7

Autori: Jančeková D., Brunčák M., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod U pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD) dochádza pod vplyvom vyvolávajúceho inzultu k rozvoju syndrómu ACLF (Acute on chronic liver failure).Jedná sa o podskupinu tzv. akútnej dekompenzácie (AD) ACLD. Samotné ACLF je charakterizované vysokou krátkodobou úmrtnosťou a rozvojom extrahepatálneho orgánového zlyhávania. Diagnostické kritériá, vychádzajúce z CANNONIC štúdie, rozdeľujú ACLF na štádiá 0-3 kde ACLF-0 je tzv. prostá AD a štádiá ACLF 1-3 závisia od počtu zlyhávajúcich orgánových systémov.

Cieľ V našej práci sme sa zamerali na použiteľnosť diagnostických kritérií v bežnej klinickej praxi, na samotný výskyt ALCF a jednotlivé dekompenzačné stimuly. 

Metodika 1)Retrospektívna analýza skupiny pacientov zaradených do registra HEGITO 7 prostredníctvom hospitalizácie v trvaní 7/2014-12/2015. 2)Vstupné kritériá: zaradenie do registra HEGITO 7  s prejavmi akútnej dekompenzácie ACLD ( AD = interval od vzniku dekompenzačnej udalosti do hospitalizácie < 4 týždne).3)Vylučovacie kritériá: chronická dekompenzácia ACLD (CD = interval od dekompenzačnej udalosti do hospitalizácie > 4týždne), malignita vrátane HCC, nedostatok klinických údajov pre vyhodnotenie sledovaných premenných. 4)Sledované premenné: etiológia ACLD, vyvolávajúci inzult AD, klinický prejav AD ,stupeň ACLF, skóre MELD a Child-Pugh vyhodnotené pri príjme pacienta, po týždni hospitalizácie a pri prepustení resp. úmrtí. Ďalšími sledovanými parametrami boli dĺžka hospitalizácie a mortalita počas hospitalizácie.

Výsledky V uvedenom intervale bolo s dekompenzáciou ACLD hospitalizovaných 235 pacientov. Kritériá AD boli naplnené u 55 z nich (24%), z toho v podiele 33 mužov (60%) a 22 žien (40%). Etiológia ACLD: alkoholová choroba pečene (ALD) u 47 pac. (85%), autoimunitné syndrómy u 7 pac. (13%)  a sekundárna biliárna cirhóza u 1 pac. (2%). Mediány skóre v celej kohorte u pacientov s AD a ACLF boli MELD pri príjme 21 (6-40), MELD na 7 deň hospitalizácie 19 (6-41) a MELD pri ukončení hospitalizácie 18 (7-50); Child-Pugh skóre pri prijme bolo C11 (A5-C13), na 7 deň C10 ( A5-C13) a pri ukončení hospitalizácie C10 (A5-C13).  Hlavnými prejavmi AD boli: progresia ascitu u 34 pac. (62%), klinické prejavy bakteriálnej infekcie u 3 pac. (5%), krvácanie pri portálnej hypertenzii u 12 pac. (22%) a progresia hepatálna encefalopatie u 6 pac (11%).Inzulty AD: Akútna alkoholová hepatitída u 22 pac. (40%),bakteriálna infekcia u 15 pac.(27%), krvácanie pri portálnej hypertenzii u 13 pac. (24%), TIPS u 1pac.(2%) a neznámy vyvolávajúci stimul u 4 pac.(7%).Syndróm ACLF (1-3) bol diagnostikovaný u 18 pac. (33%)  z 55 pac. v registri HEGITO 7 s prejavmi AD. Podiel jednotlivých stupňov ACLF podľa CANNONIC štúdie bol vstupne: ACLF- 0 u 37 pac. (67%), ACLF- 1 u 9 pac. (16%) ,ACLF- 2 u 8 pac. (15%) a ACLF-3 u 1 pac. (2%). Medián dĺžky hospitalizácie u pacientov s AD bol 16 dní (3-49). Počas hospitalizácie zomrelo z 55 pacientov s AD 10 pac. (18%) .  Úmrtnosť podľa jednotlivých stupňov ACLF bola: ACLF-0 u 1 pac. (10%), ACLF-1 u 3 pac. (30%), ACLF-2 u 2pac.(20%), ACLF-3 u 4pac. (40%).

Záver Syndróm ACLF je v závislosti  od štádia AD spojený s rozvojom multiorgánového zlyhávania s nutnosťou intenzívnej farmakologickej a nefarmakologickej terapie s použitím extrakorporálnych eliminačných systémov. V súčasnosti nie sú pre ACLF stanovené špecifické liečebné postupy. Výsledky našej retrospektívnej štúdie jednoznačne poukázali  na nevyhnutnosť rýchleho, cieleného a presného identifikovania daných pacientov nakoľko nejde o zanedbateľné percento hospitalizácií na našej klinike. Vzhľadom na závažnosť klinického stavu pacientov s ACLF je rovnako dôležité  napredovať v hľadaní nových terapeutických štandardov.