Originálna práca

LDAA v liečbe IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M.

Pracovisko: 1Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Kombinácia nízkej dávky azatioprinu s alopurinolom (LDAA) sa zdá byť účinnou modalitou v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva so signifikantne nižším počtom nežiadúcich účinkov v porovnaní s monoterapiou tiopurínmi. Čítať viac »

Detrakcia 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii

Autori: Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: 1 Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2 Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Úloha 5-ASA v manažmente Crohnovej choroby (CD) nie je doposiaľ jasná. Metaanalýzy prevažne poukazujú na účinnosť pri chirurgicky navodenej remisii a na abscenciu efektu pri udržiavaní medikamentózne navodenej remisie. Čítať viac »

Využitie biodegradovateľných stentov v ERCP liečbe choledocholitiázy – popis prípadu.

Autori: Hlavatý T., Huorka M., Šturdík I., Greguš M., Koller, T.
Pracovisko: Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

Abstrakt:    Biodegradabilné bilárne a pankreatické steny sú novou modalitou v ERCP liečbe ochorení biliopankreatického systému. Od tohto roku sú dostupné aj na Slovensku. Čítať viac »

Zaujímavé kazuistiky v chirurgii perforácie pažeráka -diagnostickoterapeutický problém

Autori: Janík, M., Šiška, D., Lauček, P., Haruštiak, S., Tarabová, K.
Pracovisko: Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UK a UNB

Abstrakt:    Autori predkladajú zaujímavé kazuistiky, s ktorými sa pri svojej práci stretli. Ide o pacientov, ktorí všetci mali perforáciu pažeráka, na ktorú sa pred intervenciou nemyslelo, alebo nebola verifikovaná dostupnými metódami. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna terapia skúsenosti na Slovensku

Autori: Sarvašová M. ¹ ³, Koščalová A. ¹ ²,Sabaka P. ¹ ³ , Stankovič I. ¹ ³
Pracovisko: ¹ Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB, Bratislava
² Katedra infektológie a geografickej medicíny LF, SZU Bratislava
³ Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Abstrakt:    Infekcia vyvolaná Clostridium difficile (CDI) je stále najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jednou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. Čítať viac »

Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na hladinu a aktivitu dabigatranu u pacientov s fibriláciou predsiení

Autori: Nosáková L., Schnierer M.,  Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Ďuríček M., Hyrdel R., Staško J.,  Bánovčin P. ml.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UNM, I. interná klinika, JLF UK a UNM, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM

Abstrakt:    Úvod:  Dabigatran etexilát patrí medzi priame inhibítory trombínu (DOAK), čoraz častejšia voľba chronickej antikoagulačnej terapie. Čítať viac »

Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva – rozšírený súbor

Autori: Gardlík R.¹, Tóthová Ľ. ¹, Konečná B. ¹, Tomová K. ¹, Lešková Z. ², Hlavatý T. ²
Pracovisko: ¹ Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v
Bratislave, ² V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:    Patogenéza zápalových črevných chorôb (inflammatory bowel disease – IBD) doposiaľ nebola úplne objasnená. Čítať viac »

Umbilikálne hernie u pacientov s cirhotickým ascitom – pohľad chirurga, Prvá analýza HERCIAS štúdie

Autori: Sirotňák M.¹, Slobodník I. ¹, Bosznayová I. ¹, Bareková Ľ.², Adamcová – Selčanová S.², Vnenčáková J.², Koller T.³,Skladaný Ľ.²
Pracovisko: ¹ HPB oddelenie, II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR,
Banská Bystrica, ² HEGITO, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica, ³ V. Interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt:    ÚVOD: umbilikálna hernia sa vyskytuje u 20% pacientov s cirhózou heparu komplikovanou ascitom. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD – naše prvé skúsenosti

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Čierna I., Sarvašová M., Hlavatý T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Gastroenterologické centrum Ružinov, Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava, Klinika infektológie  a geografickej medicíny LF UK a UNB

Abstrakt:    Posledné desaťročia črevný mikrobióm vystupuje do popredia v patogenéze iacerých ochorení. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je liečebná metóda, ktorá sa snaží napraviť narušený mikrobióm prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Čítať viac »