Archív

Účinok progesterónu na chemicky indukovanú kolitídu u myší

Autori: Tóthová Ľ., Tomová K., Gardlík R., Lipták R., Bábíčková J.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt:    Incidencia zápalových črevných chorôb (IBD) sa zvyšuje. Posledné dôkazy naznačujú, že pohlavné hormóny ovplyvňujú priebeh IBD, pričom gravidita znižuje budúce vzplanutia choroby. Čítať viac »

Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva – rozšírený súbor

Autori: Gardlík R.¹, Tóthová Ľ. ¹, Konečná B. ¹, Tomová K. ¹, Lešková Z. ², Hlavatý T. ²
Pracovisko: ¹ Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v
Bratislave, ² V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:    Patogenéza zápalových črevných chorôb (inflammatory bowel disease – IBD) doposiaľ nebola úplne objasnená. Čítať viac »

Umbilikálne hernie u pacientov s cirhotickým ascitom – pohľad chirurga, Prvá analýza HERCIAS štúdie

Autori: Sirotňák M.¹, Slobodník I. ¹, Bosznayová I. ¹, Bareková Ľ.², Adamcová – Selčanová S.², Vnenčáková J.², Koller T.³,Skladaný Ľ.²
Pracovisko: ¹ HPB oddelenie, II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR,
Banská Bystrica, ² HEGITO, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica, ³ V. Interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt:    ÚVOD: umbilikálna hernia sa vyskytuje u 20% pacientov s cirhózou heparu komplikovanou ascitom. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD – naše prvé skúsenosti

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Čierna I., Sarvašová M., Hlavatý T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Gastroenterologické centrum Ružinov, Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava, Klinika infektológie  a geografickej medicíny LF UK a UNB

Abstrakt:    Posledné desaťročia črevný mikrobióm vystupuje do popredia v patogenéze iacerých ochorení. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je liečebná metóda, ktorá sa snaží napraviť narušený mikrobióm prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Čítať viac »