Poster

Využitie merania kvality života pri pacientskom hodnotení efektivity liečby gastroenterologických ochorení

Autori: Bielik J., Bielik M., Matišáková I., Meluš V.

Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, KAMEAT, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Abstrakt:  Metóda výstupov získaných od pacientov (PROs – patients reported outcomes) sa v súčasnosti uznáva ako hodnoverný nástroj na  hodnotenie efektivity liečby rôznych ochorení. Čítať viac »

Legislatívne, klinické a ekonomické aspekty biologickej liečby v Slovenskej republike

Autori: Bielik J., Bucek Pšenková M., Lukáčová A.
Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín, Trenčín Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, oz. SLS Pharm-In, Bratislava Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.

Abstrakt:    Biologická liečba mala na Slovensku „razantný“ vstup s trvalým klinickým indikačným rozširovaním a výraznými ekonomickými dôsledkami so „štandardným“ legislatívnym doriešením v oblasti kategorizácie vrátane vstupu biosimilárov. Čítať viac »

Mechanizmus účinku bioaktívnej zložky zázvoru (6-shogaol) na aferentné zakončenia C-vlákien nervus vagus v tráviacom trakte

Autori: Lipták P., Patil M.J., Huang Y., Undem B.J., Dong X., Wang G., Yu S.
Pracovisko: Interná klinika- Gastroenterologická, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine,
Baltimore

Abstrakt:    Úvod: Zázvor (Zingiber officinale) sa v tradičnej čínskej medicíne po stáročia využíva ako účinný rastlinný liek na zmiernenie príznakov nevoľnosti, vracania či pri abdominálnom diskomforte. Čítať viac »

Prevalencia sarkopénie u hospitalizovaných pacientov na internom oddelení: Prierezová pilotná štúdia podľa kritérií EWGSOP2

 

Autori: Vrbová P., Smaha J., Štepán J., Tobiáš D., Kužma M., Payer J.,Koller T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava Ružinov

 

Abstrakt:    Úvod: Sarkopénia je spojená s vyšším rizikom nepriaznivých dôsledkov u hospitalizovaných pacientov s chronickými chorobami. V súčasnosti sa stretávame s nedostatočnou mierou jej diagnostikovania. Čítať viac »

Účinok progesterónu na chemicky indukovanú kolitídu u myší

Autori: Tóthová Ľ., Tomová K., Gardlík R., Lipták R., Bábíčková J.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt:    Incidencia zápalových črevných chorôb (IBD) sa zvyšuje. Posledné dôkazy naznačujú, že pohlavné hormóny ovplyvňujú priebeh IBD, pričom gravidita znižuje budúce vzplanutia choroby. Čítať viac »

Vakcinácia v TC Banská Bystrica so zameraním na HBV

Autori: Podmanická Z. 1, Skladaný Ľ. 2, Selčanová-Adamcová S. 2, Lovrantová E. 3, Dropčová A. 2 

Pracovisko:  1 II DK SZU DFNsP Banská Bystrica, 2 HEGITO, II. IK SZU FNsP FDR B. Bystrica, 3 Infektologické oddelenie FNsP FDR B. Bystrica

Abstrakt:

Úvod:  V súčasnosti je zaznamenaný  kumulatívny nárast počtu príjemcov pečeňových transplantátov v dospelej aj pediatrickej populácii. Čítať viac »