All posts by cero

LDAA v liečbe IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M.

Pracovisko: 1Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Kombinácia nízkej dávky azatioprinu s alopurinolom (LDAA) sa zdá byť účinnou modalitou v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva so signifikantne nižším počtom nežiadúcich účinkov v porovnaní s monoterapiou tiopurínmi. Čítať viac »

Detrakcia 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii

Autori: Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: 1 Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2 Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Úloha 5-ASA v manažmente Crohnovej choroby (CD) nie je doposiaľ jasná. Metaanalýzy prevažne poukazujú na účinnosť pri chirurgicky navodenej remisii a na abscenciu efektu pri udržiavaní medikamentózne navodenej remisie. Čítať viac »

Využitie biodegradovateľných stentov v ERCP liečbe choledocholitiázy – popis prípadu.

Autori: Hlavatý T., Huorka M., Šturdík I., Greguš M., Koller, T.
Pracovisko: Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

Abstrakt:    Biodegradabilné bilárne a pankreatické steny sú novou modalitou v ERCP liečbe ochorení biliopankreatického systému. Od tohto roku sú dostupné aj na Slovensku. Čítať viac »

Využitie merania kvality života pri pacientskom hodnotení efektivity liečby gastroenterologických ochorení

Autori: Bielik J., Bielik M., Matišáková I., Meluš V.

Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, KAMEAT, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Abstrakt:  Metóda výstupov získaných od pacientov (PROs – patients reported outcomes) sa v súčasnosti uznáva ako hodnoverný nástroj na  hodnotenie efektivity liečby rôznych ochorení. Čítať viac »

Legislatívne, klinické a ekonomické aspekty biologickej liečby v Slovenskej republike

Autori: Bielik J., Bucek Pšenková M., Lukáčová A.
Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín, Trenčín Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, oz. SLS Pharm-In, Bratislava Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.

Abstrakt:    Biologická liečba mala na Slovensku „razantný“ vstup s trvalým klinickým indikačným rozširovaním a výraznými ekonomickými dôsledkami so „štandardným“ legislatívnym doriešením v oblasti kategorizácie vrátane vstupu biosimilárov. Čítať viac »

Mechanizmus účinku bioaktívnej zložky zázvoru (6-shogaol) na aferentné zakončenia C-vlákien nervus vagus v tráviacom trakte

Autori: Lipták P., Patil M.J., Huang Y., Undem B.J., Dong X., Wang G., Yu S.
Pracovisko: Interná klinika- Gastroenterologická, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine,
Baltimore

Abstrakt:    Úvod: Zázvor (Zingiber officinale) sa v tradičnej čínskej medicíne po stáročia využíva ako účinný rastlinný liek na zmiernenie príznakov nevoľnosti, vracania či pri abdominálnom diskomforte. Čítať viac »

Zaujímavé kazuistiky v chirurgii perforácie pažeráka -diagnostickoterapeutický problém

Autori: Janík, M., Šiška, D., Lauček, P., Haruštiak, S., Tarabová, K.
Pracovisko: Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UK a UNB

Abstrakt:    Autori predkladajú zaujímavé kazuistiky, s ktorými sa pri svojej práci stretli. Ide o pacientov, ktorí všetci mali perforáciu pažeráka, na ktorú sa pred intervenciou nemyslelo, alebo nebola verifikovaná dostupnými metódami. Čítať viac »

Prevalencia sarkopénie u hospitalizovaných pacientov na internom oddelení: Prierezová pilotná štúdia podľa kritérií EWGSOP2

 

Autori: Vrbová P., Smaha J., Štepán J., Tobiáš D., Kužma M., Payer J.,Koller T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava Ružinov

 

Abstrakt:    Úvod: Sarkopénia je spojená s vyšším rizikom nepriaznivých dôsledkov u hospitalizovaných pacientov s chronickými chorobami. V súčasnosti sa stretávame s nedostatočnou mierou jej diagnostikovania. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna terapia skúsenosti na Slovensku

Autori: Sarvašová M. ¹ ³, Koščalová A. ¹ ²,Sabaka P. ¹ ³ , Stankovič I. ¹ ³
Pracovisko: ¹ Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB, Bratislava
² Katedra infektológie a geografickej medicíny LF, SZU Bratislava
³ Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Abstrakt:    Infekcia vyvolaná Clostridium difficile (CDI) je stále najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jednou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. Čítať viac »

Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na hladinu a aktivitu dabigatranu u pacientov s fibriláciou predsiení

Autori: Nosáková L., Schnierer M.,  Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Ďuríček M., Hyrdel R., Staško J.,  Bánovčin P. ml.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UNM, I. interná klinika, JLF UK a UNM, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM

Abstrakt:    Úvod:  Dabigatran etexilát patrí medzi priame inhibítory trombínu (DOAK), čoraz častejšia voľba chronickej antikoagulačnej terapie. Čítať viac »