All posts by Hlavaty

Rozdiel v expresii cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva.

AutoriLešková Z, Krajčovičová A, Šturdík I, Koller T, Huorka M, Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Etiopatogenéza  Crohnovej choroby (CD) a ulceróznej kolitídy  (UC) napriek intenzívnemu výskumu nie je doposiaľ známa. Nedávne štúdie poukazujú na rozdielny cytokínový profil CD a UC rovnako aj odlišné zastúpenie imunitných buniek.  Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo analyzovať expresiu mRNA zápalových, regulačných a protizápalových cytokínov rovnako aj chemokínov a ich Čítať viac »

Variabilita autonómneho nervového systému pri funkčných poruchách gastrointestinálneho traktu

AutoriLipták P1, Mešťaník M2,3, Bánovčin P1, Tonhajzerová I3,2, Hyrdel R1

Pracovisko: 1Interná klinika – Gastroenterologická, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

2Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

3Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

Abstrakt: 

Úvod: Funkčné poruchy gastrointestinálneho systému (FGIT) patria medzi najčastejšie ochorenia tráviaceho traktu s prevalenciou v rozvinutých krajinách až do 30 %. Ich etiopatogenéza nie je, aj napriek vedeckému pokroku známa. Predpokladá sa multifaktoriálny pôvod, ktorý vyúsťuje do neuro-imuno-humorálnej poruchy regulácie GITu. Autonómny nervový systém je považovaný za Čítať viac »

Alveolárna echinokokóza pečene, diagnostický problém

AutoriRosoľanka R1, Šimeková K1, Antolová D2

Pracovisko: 1Klinika infektológie a cestovnej nemocnice Univerzitnej nemocnice v Martine JLF UK, 2Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Abstrakt: 

Úvod Alveolárnu echinokokózu ďalej AE zapríčiňuje larválne štádium Echinococcus multilocularis ďalej EM. Ide o závažné parazitárne ochorenie človeka charakterizované infiltratívnym až deštruktívnym rastom pripomínajúce nádorové ochorenie, ktoré neliečené končí obvykle v priebehu 10-15 rokov smrťou hostiteľa. Po infikovaní medzihostiteľa je prvým napadnutým orgánom Čítať viac »

Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva

AutoriTomová K1, Lešková Z2, Hlavatý T2, Konečná B1

Pracovisko: 1Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave, 2V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Zápalové ochorenia čreva majú vzrastajúcu incidenciu. Presná patogenéza nie je presne známa. Niekoľko štúdií popísalo, že počas poškodenia tkanív alebo bunkovej smrti vzrastá extracelulárna DNA (ecDNA). EcDNA je mimobunková DNA, ktorej prítomnosť bola dokázaná v plazme ako možná imunogénna, a tiež možno potenciálna príčina chorôb. Aktivita DNázy môže čiastočne Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v experimentálnej kolitíde

AutoriLipták R, Gromová B, Celec P, Gardlík R

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstrakt: 

V súčasnosti sa veľa diskutuje o črevnej mikroflóre a o možnosti jej ovplyvnenia pomocou fekálnej mikrobiálnej transplantácie. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) sa v klinike používa k liečbe rekurentnej infekcie C. difficile. Rovnako sa overuje účinnosť tejto metódy v liečbe zápalových črevných ochorení, kde dosahuje rôzne výsledky. Experimentálne sa táto metóda používa na Čítať viac »

Bakteriálne infekcie a hepatálna encefalopatia – analýza súboru

AutoriStrachan J., Bystrianska N, Adamcová-Selčanová S, Vnenčáková J, Sváč J, Skladaný Ľ.

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

Úvod. Bakteriálne infekcie sú častou komplikáciou u pacientov s cirhózou pečene. Bakteriálne infekcie sú zároveň jedným z precipitačných faktorov rozvoja hepatálnej encefalopatie (HE) u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD). Infekcie zhoršujú prognózu pacientov s cirhózou pečene . Čítať viac »

Úloha deoxyribonukleáz v gastrointestinálnom trakte

AutoriGromová B, Janovičová Ľ, Drobná D, Lipták R, Gardlík R, Celec P

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstrakt: 

Pri zápalových ochoreniach gastrointestinálneho traktu dochádza k poškodeniu tkaniva aj k bunkovej smrti a následnému uvoľňovaniu DNA, ktorá sa nazýva extracelulárna DNA (ecDNA). Boli preukázané proinflamačné vlastnosti ecDNA aktiváciou receptorov vrodenej imunity. Deoxyribonukleázy (DNázy) štiepia fosfodiesterové väzby DNA. Exogénne DNázy v animálnych modeloch mali Čítať viac »

Endoskopický manažment benígnych stenóz pažeráka

AutoriVeseliny E, Zakuciová M, Gombošová L.

Pracovisko: I.interná klinika, pracovisko Trieda SNP 1, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Abstrakt: 

Benígne stenózy pažeráka ostávajú naďalej pomerne častým endoskopickým nálezom. Tieto stenózy vznikajú vďaka širokej variabilite rôznych benígnych stavov. Najčastejším symptómom je dysfágia, ktorá sa obvykle objavuje, ak stenóza na viac ako 50% zužuje lúmen pažeráka. Z hľadiska terapie je väčšina benígnych stenóz pažeráka riešiteľná prostredníctvom jednoduchej dilatácie, Čítať viac »

Akútne poškodenie pečene a úloha extracelulárnej DNA

AutoriČonka J, Vokálová L, Lauková L, Borbelyová V, Bábíčková J, Celec P

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstrakt: 

Niekoľko nedávnych štúdii poukázalo na skutočnosť, že pri poškodeniach pečene dochádza ku výraznému uvoľňovaniu DNA z hepatocytov. Takto uvoľnená DNA stimuluje vrodenú imunitnú odpoveď, ktorá podnieťuje zápalovú odpoveď a zhoršuje poškodenie pečene. Podobný mechanizmus bol taktiež popísaný pri zlyhávaní obličiek. Deoxyribonuklázy sú enzýmy, ktoré sú schopné Čítať viac »

Cudzie telesá v GI trakte

AutoriKaščák M.

Pracovisko: Interné oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín

Abstrakt: 

Cudzie telesá (Ct) v GI trakte nie sú častým, ale ani zriedkavým klinickým problémom. Príčina ich vzniku je rozmanitá a stále vznikajú nové príčiny.
Do GI traktu sa Ct môžu dostať buď orálne, rektálne, cez kožu alebo prienikom z iných častí tela, teda iatrogénne. Odhaduje sa, že na Slovensku sa vyskytuje ročne asi 600 prípadov prehltnutých Ct a Čítať viac »