Bakteriálne infekcie a hepatálna encefalopatia – analýza súboru

AutoriStrachan J., Bystrianska N, Adamcová-Selčanová S, Vnenčáková J, Sváč J, Skladaný Ľ.

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

Úvod. Bakteriálne infekcie sú častou komplikáciou u pacientov s cirhózou pečene. Bakteriálne infekcie sú zároveň jedným z precipitačných faktorov rozvoja hepatálnej encefalopatie (HE) u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD). Infekcie zhoršujú prognózu pacientov s cirhózou pečene .

CIEĽ. Zistiť výskyt bakteriálnych infekcií a ich asociáciu s hepatálnou encefalopatiou u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene.

METODIKA. Retrospektívna analýza údajov elektronickej databázy NIS CareCenter Copyright 2000, CGM verzia 3.19.1 u pacientov s ACLD hospitalizovaných na HEGITO BB v čase medzi júlom 2014 a decembrom 2015. Hepatálna encefalopatia bola stanovovaná lekárom podľa West-Haven klasifikácie. Vstupné kritériá: 1. ACLD; 2. Hospitalizácia na HEGITO; 3.informovaný súhlas. Vylučovacie kritériá: 1. Malignita; 2. ACLD po ortotopickej transplantácii pečene (OLTx); 3. FMODA (Frekventná maloobjemová drenáž ascitu cestou implantovaného peritoneálneho katétra); 4. nedostatok údajov.

VÝSLEDKY.  V intervale štúdie splnilo inklúzne kritériá 235 pacientov (pts), 18 pacientov bolo vylúčených, do definitívnej analýzy bolo zahrnutých 217 pacientov. V sledovanej kohorte malo 67 pts (30,9%) potvrdenú infekčnú komplikáciu, 150 pts (69,1%) bolo bez prítomnej infekcie, 68 pacientov (31,3%) malo klinicky stanovenú HE. V skupine pacientov s infekciou bolo 42 mužov (62,7%); s priemerným vekom 54,3 rokov; 25 žien (37,3%) s priemerným vekom 57,3 roka, dominovala etiológia ALD (Alcohol liver disease) celkovo u 42 pts (62,7%); priemerné Child-Pugh skóre(CPS) bolo 10,34 ± 1,77 bodov a priemerné MELD skóre 18,46 ± 8,44 bodov. U 32 pts s infekciou (47,8%) bola diagnostikovaná klinicky manifestná hepatálna encefalopatia. V skupine pacientov bez infekcie bola HE diagnostikovaná v 24,2 % (36 pacientov), p-value 0,001174.

ZÁVER. Pacienti s ACLD s infekciou mali signifikantne vyšší výskyt HE ako pacienti s ACLD bez infekcie.