Chirurgická liečba „komplex“ perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe

Autori: Korček J.

Pracovisko: Chirurgická klinika Fakultná nemocnica Nitra

Abstrakt: 

Úvod Incidencia PF v populácii sa odhaduje na 5,6 na 100 000 obyvateľov ženského pohlavia a na 12,3 na 100 000 obyvtaeľov mužského pohlavia. Vyskytujú sa predovšetkým v treťom a vo štvrtom decéniu. Prevažná väčšina PF má kryptoglandulárny pôvod, alebo sú komplikáciou M. Crohn. Veľkým problémom je predovšetkým chirurgická terapia „komplex“ PF. „Komplex“ PF sú vysoké suprasfinkterické, extrasfinkterické alebo vysoké transsfinkterické PF.

Metódy na Chirurgickej klinike FN v Nitre sme od roku 2005 do roku 2014 operovali 56 žien a 206 mužov s „komplex“ PF s priemerným vekom 37,5 rokov. Do prospektívnej štúdie boli zaradení  s „komplex“ PF. Predoperačne sme všetkým pacientom(p.) vykonali: digitálne fyzikálne vyšetrenie, anoskopiu, kolonoskopiu, fistulografiu, Endoanálnu sonografiu a anorektálnu manometriu. Všetci pacienti boli pred operačnou intervenciou po korektnej úprave parametrov vnútorného prostredia pripravovaní ortográdnou lavážou kolonu. Všetkým pacientom sme vykonali chirurgickú intervenciu pri ktorej sme detekovali trakt fistuly, alebo fistúl a excidovali sme vonkajšie a vnútorné ústie PF. Kompletne sme excidovali celý trakt PF a konštruovali sme endorektálny posuvný lalok (EPS) s následnou rekonštrukciou a drenážou mäkých tkanív perinea.

Výsledky V súbore 262 p. s „komplex“ PF sme realizovali náš postup operačnej intervencie u 196 p. s vysokými transsfinkterickými, u 42 p. s extrasfinkterickými a u 24 p. so suprasfinkterickými PF. 24 p. malo predoperačne diagnostikovaný M. Crohn. U 90 p. sme vykonali operačnú intervenciu (OI) ako sekundárny výkon po predchádzajúcej OI na inom pracovisku a u 172 p. sme vykonali primárnu OI. V pooperačnom priebehu sme zaznamenali retenciu moča u 7,8% , pooperačné krvácanie u 0,8 %, pooperačné  ranové komplikácie u 5,2%, inkontinenciu na flatus u 3 %, soiling u 6,4 % a nezhojenie posuvného laloku u 8,1 % p. . V súbore 90 p. operovaných jeden, alebo viac krát na iných pracoviskách sme zaznamenali zhojenie perinea bez defektu u 68,75 % p. .

Závery Endorektálny posuvný lalok je vhodná operačná modalita v chirurgickej terapii „komplex“ PF s úspešnosťou viac ako 75%. Modalita je vhodná aj pre pacientov s konzervativne liečeným M.Crohn po predchádzajúcich neúspešných OI. Konštrukcia EPF je v rukách skúseného chirurga zaťažená nízkym percentom komplikácií a recidív PF.