Chirurgická liečba nešpecifických zápalových ochorení na Slovensku v roku 2017

AutoriŠturdik I., Jalali Y., Krajčovičová A., Koller T., Tóth J., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt: 

ÚVOD: Chirurgická liečba nešpecifických zápalových ochorení čriev (IBD) je veľmi špecifická a náročná na erudíciu aj skúsenosti. Je dôležité mať prehľad, ktoré pracoviská sa cielene IBD chirurgii venujú. Pracovná skupina pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti rozoslala dotazník ohľadne rozsahu poskytovanej špecializovanej IBD chirurgickej liečby. Na základe odpovedí sme vytvorili prehľad chirurgických pracovísk, ktoré sa v jednotlivých regiónoch liečbe IBD cielene venujú a aké zákroky ponúkajú. Osobitný dôraz sa kládol na minimálne invazívnu chirurgiu a proktochirurgiu. Prieskum sa realizoval po druhýkrát.

METÓDY: Dotazník pozostával z 18 otázok zoradených do troch sekcií: laparotómia, laparoskopia a proktochirurgia. Ak respodent odpovedal na otázku áno, uviedol v podotázke počet operačných zákrokov, ktoré sa na jeho pracovisku vykonali pomocou danej operačnej techniky za minulý rok (tj v roku 2017). Ďalšie otázky boli v akej anestéze sa zvyknú na danom pracovisku vykonávať menšie proktochirurgické zákroky, či sa hospitalizuje pacient na menšie proktochirurgické zákroky a ak áno, aká je obvyklá doba hospitalizácie.

VÝSLEDKY A ZÁVER: Spolu sme oslovili 46 chirurgických kliník a oddelení na celom Slovensku. Na našu výzvu odpovedalo 20 pracovísk. Najviac výkonov celkovo za posledný rok z oblasti IBD chirurgie vykonali pracoviská Chirurgické oddelenie Nemocnica sv. Michala (112), Chirurgická klinika FN Nitra (104), Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU (70), Chirurgická klinika LF UPJŠ Nemocnica Košice-Šaca (47) a I. chirurgická klinika LF UPJŠ Košice (45). Výsledky z dotazníka sú podkladom webovej stránky www.ibdchirurgia.sk, umožňujú návštevníkovi získať prehľad o IBD chirurgii na Slovensku a tiež pomôžu pacientom nájsť pracovisko v blízkosti ich bydliska, ktoré má s liečbou skúsenosti a zlepšiť tak výsledky operačnej liečby.