Detrakcia 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii

Autori: Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: 1 Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2 Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Úloha 5-ASA v manažmente Crohnovej choroby (CD) nie je doposiaľ jasná. Metaanalýzy prevažne poukazujú na účinnosť pri chirurgicky navodenej remisii a na abscenciu efektu pri udržiavaní medikamentózne navodenej remisie.

Cieľ: Cieľom klinickej štúdie bolo analyzovať vplyv detrakcie 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii na aktivitu ochorenia.

Metódy: Realizovali sme prospektívnu observačnú štúdiu. Súbor tvorilo 25 pacientov s Crohnovou chorobou v klinickej remisii sledovaných v Gastroenterologickom centre Ružinov v období 08/2018-9/2019. Liečba preparátmi 5-ASA bola ukončená na základe klinického protokolu štandardnej liečby. Následne bola prospektívne hodnotená aktvitia ochorenia pomocou dotazníkov HBI a sIBDQ ako aj kalprotektínu v stolici  pri vstupnom vyšetrení, v 8. a 30.týždni.

Výsledky: 8 týždňov po detrakcii 5-ASA sme pozorovali klinický relaps u jedného pacienta a vzostup kalprotektínu u 3 pacientov, pričom klinická a laboratórna remisia pretrvávala u 84% (21/25) pacientov. V 30. týždni došlo k vzostupu kalprotektínu u 33,3% (6/18) pacientov a klinickému relapsu (vzostup HBI o ≥3) u 16,7% (3/18) pacientov.  Klinická a laboratórna remisia pretrvávala u 50% (9/18) pacientov.

Záver:   Po detrakcii 5-ASA sme v priebehu 30.týždňov u 50% pacientov pozorovali známky klinického alebo laboratórneho relapsu. Potvrdenie týchto výsledkov si vyžaduje uskutočniť ďalšie klinické štúdie.