Dynamika extracelulárnej DNA v myšacom modeli ulceróznej kolitídy

AutoriMarônek M., Gromová B., Lipták R., Čechová B., Konečná B., Gardlík R.

Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt:

Úvod. Extracelulárna DNA (ecDNA) predstavuje DNA nachádzajúcu sa mimo buniek a podľa pôvodu sa delí na jadrovú (ncDNA), mitochondriálnu (mtDNA) a bakteriálnu (bacDNA). Doteraz však nebolo jednoznačne potvrdené, či ecDNA stúpa následkom zápalu alebo zápal vzniká ako dôsledok stúpajúcej ecDNA. Naším cieľom bolo stanoviť dynamiku koncentrácie ecDNA počas animálneho modelu ulceróznej kolitídy.

Metodika. V experimente bolo použitých 48 myší kmeňa C57BL/6. Kolitída bola vyvolaná orálnym podaním 3% roztoku dextrán sulfátu sodného (DSS). Myši boli rozdelené do 4 skupín podľa počtu dní, kedy im bol podávaný DSS (0, 3, 5 alebo 7 dní). Na konci experimentu bola zmeraná koncentrácia celkovej ecDNA v plazme a explantoch z hrubého čreva.
Výsledky. Koncentrácia celkovej ecDNA stúpala signifikantne so závažnosťou choroby. Celková ecDNA v explantoch bola najvyššia v skupine DSS 3, avšak nesignifikantne. Koncentrácia ncDNA v plazme bola najvyššia pri DSS 3 a najnižšia pri DSS 5. Koncentrácia mtDNA v plazme bola vo všetkých testovaných skupinách nižšia oproti kontrole. NcDNA v
explantoch bola najvyššia pri DSS 3. MtDNA v explantoch nadobudla najvyššie hodnoty rovnako pri DSS 3 a ukázal sa klesajúci charakter naprieč testovanými skupinami.

Diskusia a záver. Z našich výsledkov vyplýva, že spolu s progresiou kolitídy signifikantne stúpa koncentrácia celkovej ecDNA v plazme myší. Koncentrácia mtDNA v plazme počas kolitídy má klesajúci trend, avšak množstvo ncDNA sa veľmi nemenilo. Koncentrácia celkovej ecDNA v explantoch sa v rámci skupín nemenila. Aj mtDNA aj ncDNA v explantoch má od 3.dňa klesajúci trend, v prípade mtDNA signifikantne. V niektorých prípadoch bola štatistická analýza ovplyvnená vysokou variabilitou dát. Tieto výsledky by mohli v budúcnosti potenciálne slúžiť na vývoj nových postupov v terapii zápalových črevných ochorení, ktorých cieľom by bolo zníženie koncentrácie ecDNA v plazme.