Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva – rozšírený súbor

Autori: Gardlík R.¹, Tóthová Ľ. ¹, Konečná B. ¹, Tomová K. ¹, Lešková Z. ², Hlavatý T. ²
Pracovisko: ¹ Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v
Bratislave, ² V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:    Patogenéza zápalových črevných chorôb (inflammatory bowel disease – IBD) doposiaľ nebola úplne objasnená. Výsledky z posledných rokov nasvedčujú tomu, že extracelulárna DNA (ecDNA), respektíve molekulárne procesy s ňou spojené, ako je NETóza, môžu predstavovať kľúčový moment v progresii a regulácii zápalu. Z týchto štúdií sa zdá, že neutrofilové extracelulárne pasce (NETy) ako hlavný zdroj ecDNA sú zvýšené špecificky u pacientov s ulceróznou kolitídou (UC). Cieľom štúdie bolo zistiť koncentráciu cirkulujúcej ecDNA u pacientov s IBD v porovnaní so zdravými  kontrolami. V našej predošlej štúdii sme prezentovali výsledky merania vzoriek 40 pacientov. V súčasnej štúdii sme doplnili súbor a prezentujeme výsledky z celkového počtu 100 pacientov (72 Crohnova choroba (MC), 28 ulcerózna kolitída) a 29 zdravých kontrol. Koncentrácia celkovej cirkulujúcej ecDNA bola kvantifikovaná fluorometricky a množstvo nukleárnej a mitochondriálnej ecDNA bolo merané pomocou kvantitatívnej real-time PCR. Po doplnení počtu pacientov sme opäť nepozorovali rozdiely vkoncentrácii celkovej ecDNA medzi pacientami s IBD a zdravými kontrolami. Rozdiely neboli ani pri porovnaní kontrol s pacientami s MC, respektíve UC. U mužských pacientov s UC bolo signifikantne vyššie množstvo nukleárnej ecDNA oproti kontrolám a pacientom s MC. U pacientiek s UC bolo množstvo nukleárnej ecDNA vyššie oproti zdravým kontrolám, nie však oproti pacientkám s MC. Množstvo mitochondriálnej DNA bolo taktiež vyššie u pacientov aj pacientiek s UC v porovnaní so zdravými kontrolami, tento rozdiel však nebol štatisticky signifikantný. Naše výsledky z rozšíreného súboru pacientov potvrdzujú vyššiu koncentráciu nukleárnej DNA u pacientov s UC oboch pohlaví v porovnaní so zdravými kontrolami a pacientmi s MC. Nukleárna DNA je hlavnou zložkou NETov a naša práca tak dopĺňa existujúce vedomosti o úlohe NETov v patogenéze IBD a špecificky UC. Táto práca bola podporená grantami VEGA 1/0204/17 a APVV-17-0505.