Fekálna mikrobiálna terapia skúsenosti na Slovensku

Autori: Sarvašová M. ¹ ³, Koščalová A. ¹ ²,Sabaka P. ¹ ³ , Stankovič I. ¹ ³
Pracovisko: ¹ Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB, Bratislava
² Katedra infektológie a geografickej medicíny LF, SZU Bratislava
³ Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Abstrakt:    Infekcia vyvolaná Clostridium difficile (CDI) je stále najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jednou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. Pravdepodobnosť rozvoja recidívy CDI je do značnej mierny podmienený komorbiditami pacienta ako napríklad chronickým srdcovým zlyhávaním, diabetes mellitus, imobilitou atď. Manažment recidívujúcich klostrídiových infekcii (rCDI) je veľmi náročný a nákladný, pretože ide zväčša o starších polymorbídnych pacientov. Koncept fekálnej  mikrobiálnej  terapie (FMT) je v súčasnosti najefektívnejším  liečebným postupom v manažmente rCDI Efektivita FMT je podmienená reosídlením zdravej črevnej mikroflóry u pacienta s CDI, čo sa považuje za prevenciu skorých recidív. Avšak stretávame sa s prípadmi (5-20%), kedy pacienti aj po FMT zrecidivujú. Patogenéza zlyhania FMT je  zatiaľ neprebádaná. Niektoré potencionálne rizikové faktory zlyhania FMT sú známe, ale do akej miery sa zasahujú a podieľajú sa na samotnej patogénéze  ostáva neobjasnené.  Odkedy sa závažne komorbidity považujú za prediktory rCDI , predpokaldáme, že sa budú takisto podieľať  a zvyšovať riziko zlyhania FMT. Preto sme realizovali prospektívnu observačnú štúdiu, aby sme odhalili či a v akej miere sa komorbidity pacienta podieľajú na zlyhaní FMT.  Na zobjektivizovanie tejto asociácie sme použili Charlson comorbidity index (CCI).