Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku

AutoriBystrianska N., Skladaný L., Vnenčáková J.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Ťažká alkoholová hepatitída (SAH)  je jednou z najzávažnejších foriem alkoholovej choroby pečene (ALD) spojená s vysokou mortalitou, a to predovšetkým u pacientov nevhodných na liečbu kortikoidmi (KS) alebo non – respondermi na liečbu KS hodnotenými podľa Lille model. Nanešťastie počet týchto pacientov narastá a alternatívna liečba chýba. V poslednej dobe si získava pozornosť ako možná efektívna metóda fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT). V našej kazuistike rozoberáme prípad mladej ženy s ťažkou alkoholovou hepatitídou, neodpovedajúcou na liečbu KS, s vysokým rizikom krátkodobej mortality. Prvýkrát na našom pracovisku sme použili FMT z tejto indikácie, ktorá sa ukazuje ako prijateľná a realizovateľná metóda, s možným vplyvom na prognózu.