FMT a SAH – case series.

Autori: Bystrianska N., Vnenčáková J., Koller T., Skladaný Ľ.
Pracovisko: HEGITO, II Interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica

Abstrakt:    Ťažká alkoholová hepatitída je najzávažnejšou formou alkoholovej choroby pečene spojená s vysokou mortalitou. V súčasnosti jedinou dostupnou liečbou sú kortikoidy (KS), no takmer u polovice pacientov táto liečba zlyháva. Preto je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti. Jednou z nich je aj FMT – fekálna mikrobiálna transplantácia. V intervale od 1/2018 do 3/2019 sme na našom HEGITO oddelení vykonali FMT u 8 pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitídou, z toho 6 pacientov predstavovalo nonresponderov na KS, 1 pacient bol nevhodný na liečbu KS vzhľadom na nekontrolovanú infekciu a 1 pacient bol responder na KS, no liečba musela byť prerušená. Náš súbor tvorilo 5 mužov a 3 ženy, v priemernom veku 41 rokov, s priemerným MDF 75b a MELD skóre 28b. V prevažnej väčšine prípadov sme použili mrazené vzorky stolice od nepríbuzných darcov, v dávke 100 ml v priebehu 5 dní cestou gastrofibroskopie. Po 7 dňoch aplikácie FMT sme u pacientov sledovali zmeny zvolených parametrov ako celkový bilirubín, INR a MELD skóre. Takmer u všetkých pacientov bol prítomný pokles INR skoro na úrovni štatistickej signifikancie. Prežívanie u pacientov po FMT sme hodnotili v závislosti od času medzi vznikom ikteru a podaním FMT. Pacienti, ktorí dostali FMT do 30 dní od vzniku ikteru mali horšie prežívanie, ale zároveň mali aj horšie vstupné parametre, výsledok však nebol štatisticky významný. Význam FMT v liečbe SAH je horúcou témou, ktorá však vyžaduje preverenie v klinických štúdiách.