Hepatocelulárny karcinóm, analýza Nitrianskej kohorty

Autori: Rác M.¹, Koller T.²

Pracovisko: Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra¹, V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava²

Abstrakt:

Tuková choroba pečene je najčastejšou chorobou pečene. Predstavuje hepatálnu manifestáciu metabolického syndrómu. V bežnej populácii postihuje NAFLD viac  ako tretinu dospelej populácie. Rapídny nárast výskytu HCC môžeme minimálne z časti pripísať rastúcej prevalencii cirhózy na  etiologickom podklade NAFLD a taktiež faktu, že HCC môže vzniknúť v teréne NAFLD priamou karcinogenézou bez rozvinutej cirhózy. Obezita, diabetes mellitus, metabolický syndróm sú potentným bona fide promotérom hepatokarcinogénézy. Rozvoj HCC primo súvisí so zápalovým procesom v pečeni a aktiváciou onkogénnych transkripčných faktorov. Metabolický syndróm dokáže pôsobiť synergicky s ostatnými rizikovými faktormi hepatokarcinogenézy ako sú  alkohol,  chronické vírusové hepatitídy C a B. Vzhľadom k tomu, že pri NAFLD môže HCC vzniknúť  v necirhotickej pečeni, môže byť diagnostika oneskorená. Riziko vzniku HCC v  teréne metabolickej choroby pečene aj  bez významnej fibrózy či rozvinutej cirhózy predstavuje veľký impetus na surveillance.

V našej práci predkladáme výsledky analýzy súboru pacientov s diagnózou hepatocelulárneho karcinómu na základe kritérií EASL-EORTC 2012 zachytených v hepatologickom centre FN Nitra za obdobie od 01/2012 do 09/2015. Cieľom bolo zistiť počet prípadov HCC, ich rozdelenie podľa BCLC štádií, prežívanie podľa štádia ochorenia a podľa alokovanej liečby.  Zaujímala nás proporcia HCC na podklade NAFLD a rozdielnosti tejto skupiny v porovnaní s nonNAFLD etiológiou. Analyzovali sme vplyv etiológie choroby pečene na prežívanie pacientov.

Zistené dáta z NR centra demonštrujú, že NAFLD tvorí významnú etiologickú skupinu HCC, že máme NAFLD_HCC aj bez cirhózy a že komplexná liečba HCC funguje aj u nás v SR.