Heterogénne klinické prejavy hypoglykémií u pacientov s inzulinómom

AutoriNosáková L., Bánovčin P.,Uhrík P., Božíková J., Kalman M., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin
Ústav patologickej anatómie UNM a JLF UK v Martine

Abstrakt:

Úvod: Inzulinómy patria medzi zriedkavé neuroendokrinné nádory. Klinicky sa tieto nádory prejavujú epizódami hypoglykémie. Klasicky sa tieto príznaky označujú ako tzv. Whiplova triáda a zahŕňajú príznaky hypoglykémie, nízku glykémiu a odoznenie týchto ťažkostí po podaní glukózy. Rozpoznanie klinickej symptomatológie hypoglykémií je zásadne pre skorú diagnostiku a liečbu. V našej práci sme sa rozhodli zamerať na klinické prejavy hypoglykémie.

Metodika: Do súboru boli zaradení všetci pacienti s klinicky diagnostikovaným inzulinómom. Restrospektívnou analýzou boli získané dáta o klinických prejavoch, trvaní ochorenia, času do stanovenia správnej diagnózy a o nesprávne stanovených diagnózach.

Výsledky: Do súboru bolo zaradených celkovo 20 pacientov (12 žien a 8 mužov) s klinicky potvrdením inzulinómom hospitalizovaných od roku 1996 do roku 2018 na Internej klinike gastroenterologickej. Priemerný čas diagnostiky bol 14,7 mesiacov (od 0 dní do 6 rokov). 7 pacientov bolo zle diagnostikovaných na nesprávnu diagnózu. Najčastejším klinickými príznakmi bola únava, zvýšená chuť do jedla, strata vedomia, poruchy pamäte, poruchy správania a myslenia.

Diskusia: V súbore našich pacientov prevažovali ženy v pomere 3:2,vekový priemer bol 49,1 roka, čo koreluje s údajmi popisovanými vo svetovej literatúre. Najčastejšie popisované klinické symptómy hypoglykémie sú neuroglykopenické a adrenergné príznaky, avšak v našom súbore to boli vzostupne únava, prírastok na váhe, strata vedomia, poruchy pamäte. Najčastejšie nesprávne stanovenými diagnózami sú epilepsia, rôzne psychiatrické ochorenia, ischemická cievna mozgová príhoda.  V našom súbore bola najčastejšou zle stanovenou diagnózou TIA.

Záver: Diagnostika inzulinómu je stále aktuálnou problematikou. Dlhý čas do stanovenia diagnózy a nesprávne stanovená diagnóza pri nerozpoznanej hypoglykémií sú hlavnými problémami vyplývajúcimi z dát získaných v našej práci.