Infúzia L-mentolu do pažeráka spôsobuje vnemy chladu a pyrózy, čo naznačuje expresiu TRPM8 receptora v pažerákových C-vláknach

AutoriĎuriček M., Bánovčin P., Lipták P., Hyrdel R., Kollárik M.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin

Abstrakt:

Úvod: TRPM8 receptor je citlivý na chlad a mentol. Usudzuje sa, že zosilňuje aj nociceptívne senzorické signály. Zvieracie štúdie ukázali, že C-vlákna inervujúce pažerák exprimujú TRPM8. V našej štúdii sme tento poznatok overovali u ľudí.
Metódy: Vyslovili sme hypotézu, že infúzia L-mentolu – aktivátora TRPM8 do pažeráka indukuje pocity chladu u zdravých dobrovoľníkov a tento pocit je zvýraznený u pacientov s chronickou pyrózou. Transnazálnou hadičkou s vyústením v úrovni 5 cm nad dolným pažerákovým zvieračom sme do pažeráka rýchlosťou 8ml/min. infundovali roztok L-mentolu (3mM), alebo kyseliny (roztok HCl, pH=1). Intenzitu vnemov sme zaznamenávali na vizuálnej analógovej škále (VAS, rozsah 0-10). Zaznamenali sme aj kvalitu vnemov. Zaradili sme 12 zdravých dobrovoľníkov a 27 pacientov s chronickou pyrózou (pálenie za hrudnou kosťou aspoň počas 1 dňa za uplynulý týždeň). Každý účastník podstúpil 1 infúziu.
Výsledky: Infúzia L-mentolu do pažeráka vyvolala pocity chladu za sternom u 11 z 12 zdravých dobrovoľníkov. Symptómy boli mierne, plne sa rozvinuli už počas 10 min. infúzie. VAS skóre u zdravých dobrovoľníkov v 20. minúte bolo 1.9±0.3 (N=12). U 11 z 12 pacientov s chronickou pyrózou infúzia L-mentolu do pažeráka indukovala typickú pyrózu. Jej intenzita
rástla počas celého trvania infúzie a VAS skóre na konci infúzie (v 20. min.) bolo 6.0±0.7 (N=12, p<0.01 v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi). V osobitnej skupine pacientov s chronickou pyrózou (N=12) bolo VAS skóre v 10 min. infúzie kyseliny 7.1±0.8. Intenzita pyrózy evokovaná L-mentolom je porovnateľná s intenzitou vyvolanou infúziou kyseliny.

Záver: Vnemy chladu vyvolané infúziou mentolu u zdravých dobrovoľníkov naznačujú expresiu TRPM8 na pažerákových senzorických nervoch.Intenzívne pálenie záhy vyvolané mentolom u pacientov s chronickou pyrózou naznačuje, že TRPM8 na pažerákových C-vláknach má úlohu aj v zosilňovaní viscerálnych bolestivých vnemov. Podporil BioMed Martin [ITMS 26220220187].