Komplikácie POEM-u

AutoriDemeter M., Ďuríček M., Bánovčin P., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin

Abstrakt:

Úvod: POEM (perorálna endoskopická myotómia pažeráka) je endoskopická terapeutická metóda na liečbu achalázie pažeráka. Termické poškodenie sliznice pažeráka je pri POEM-e počas tunelizácie submukózy relatívne časté a môže sa podieľať na vzniku závažných komplikácií.
Ciele:  Vyhodnotenie výskytu komplikácií po POEM-e (febrility, krvácanie) v skupinách pacientov s endoskopickými známkami termického poškodenia sliznice pažeráka a bez nich.

Metodika: Do štúdie sme zaradili 109 pacientov. Všetci podstúpili POEM od marca 2015 do septembra 2018 štandardnou metódou, tak ako ju popísal Inoue. U pacientov sme sledovali prítomnosť termického poškodenia sliznice pažeráka bezprostredne po výkone (belavé ložiská sliznice, buly) a prítomnosť pooperačných komplikácií- febrilít, krvácania a ich korelátu v endoskopickom a CT obraze (endoskopia – vredy pažeráka, CT- zápalová reakcia medistina a pleury).

Výsledky: U 109 pacientov (57 mužov / 52 žien) vo veku 12-80 rokov sme vykonali POEM (POEM anterior u 93 pacientov, POEM posterior u 16 pacientov). Termické poškodenie sliznice nad tunelom sme pozorovali u 20 pacientov (18%). Všetci pacienti mali RTG kontrastné vyšetrenie 24 hodín po výkone bez známok perforácie pažeráka. U dvoch pacientov došlo 48 hodín po výkone k febrilitám s CT nálezom zápalovej reakcie mediastina a pleurálnej reakcie s fluidothoraxom vpravo. Endoskopicky mali obaja pacienti  veľké ulcerácie nad Z líniou pažeráka.  U troch pacientov s termickým poškodením sliznice sme zaznamenali krvácanie z vredov pažeráka 8-13 dní po výkone.U 89 pacientov bez endoskopických známok termického poškodenia pažeráka  sa krvácanie po POEM-e nevyskytlo. V jednom prípade sme zaznamenali febrility pri kanylovej sepse.

Záver: POEM je bezpečná a efektívna endoskopická terapeutická   metóda liečby achalázie. Termické poškodenie sliznice pažeráka počas výkonu zvyšuje riziko pooperačných
komplikácií.