Laryngofaryngálny reflux a citlivosť kašľového reflexu

Autori: Ďuríček M., Bánovčin P., Ondrušová B., Kollárik M., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: citlivosť kašľového reflexu na inhalované dráždivé látky pravdepodobne súvisí s funkčným stavom nervových zakončení, ktoré sú zodpovedné za jeho vyvolanie. Nachádzajú sa v laryngu aj v dolných dýchacích cestách. Laryngofaryngálny reflux (LPR) spôsobuje dráždenie laryngu event. veľých dýchacích ciest. Vzťah medzi citlivosťou kašľového reflexu s LPR nie je úplne jasný.
Hypotéza: predpokladáme, že citlivosť kašľového reflexu pozitívne koreluje s laryngofaryngálnym refluxom (LPR), čiže čím je vyšší počet refluxných epizód, tým vyššia citlivosť kašľového reflexu. Hodnotili sme pacientov, ktorí k nám boli odoslaní otorinolaryngológom s podozrením na LPR. Počet LPR sme hodnotili na 24 hodinovej dvojkanálovej pH metrii s impedanciou. Proximálny pH metrický senzor sme zavádzali 1 cm nad proximálny okrej horného pažerákového zvierača. Citlivosť kašľového reflexu sme určili pomocou jednodychovej inhalácie kapsaicínu v postupne sa zdvojnásobujúcich koncentráciách. Kašľový prah C2 sme určili ako koncentráciu kapsaicínu, ktorá vyvolá aspoň 2 zakašľania.
Výsledky: vyhodnotili sme 13 pacientov. Medián počtu refluxných epizód bol 15 (19-29). Priemerná citlivosť kašľového reflexu vyjadrená ako koncentácia kapsaicínu C2 bola 13,4 (6,6-27,1) μmol. Je silná pozitívna korelácia medzi citlivosťou kašľového reflexu a počtom LPR epizód.
Záver: počet LPR epizód pozitívne koreluje s citlivosťou kašľového reflexu. Naznačuje to priamy vzťah medzi intenzitou dráždenia laryngu a kašľom.