LDAA v liečbe IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M.

Pracovisko: 1Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Kombinácia nízkej dávky azatioprinu s alopurinolom (LDAA) sa zdá byť účinnou modalitou v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva so signifikantne nižším počtom nežiadúcich účinkov v porovnaní s monoterapiou tiopurínmi.

Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo analyzovať účinnosť a bezpečnosť LDAA u tiopurín-naivných pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva (IBD).

Metódy: Realizovali sme observačnú štúdiu. Súbor tvorilo 19 pacientov s IBD (9 s Crohnovou chorobou a 10 ulceróznou kolitídou) sledovaných v Gastroenterologickom centre Ružinov v období 08/2018-9/2019. U každého pacienta boli zaznamenané klinické charakteristiky ochorenia ako je diagnóza, lokalizácia, správanie sa, vek v čase diagnózy a trvanie ochorenia. Aktivita ochorenia bola hodnotená na základe hodnoty kalprotektínu v stolicu ako aj dotazníkov HBI/pMayo a sIBDQ pri vstupnom vyšetrení, v 8. a 30.týždni. U každého pacienta boli zaznamenané možné nežiadúce účinky pri každom vyšetrení.

Výsledky: Klinickú odpoveď dosiahlo v 8.týždni sledovania 78,9% (15/19) tiopurín naivných IBD pacientov so strednou aktivitou ochorenia. 52,6% (10/19) pacientov dosiahlo v 8.týždni klinickú remisiu.  V 30.týždni sme klinickú remisiu zaznamenali u 45,5% (5/11). Na základe nežiadúcich účinkov (1 hepatopatia, 2 nauzea) bola liečba LDAA ukončená u 3/19 pacientov (15,8%), po vysadení liečby došlo k ústupu nežiadúcich účinkov u všetkých pacientov.

Záver:   Naša štúdia podporuje priaznivý bezpečnostný profil a účinnosť LDAA v liečbe IBD.