Liver frailty index u hospitalizovaných pacientov s ACLD (advanced chronic liver disease). Výsledky štúdie frailty – HEGITO-7

AutoriDrotárová Z., Koller T., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod:  Krehkosť (frailty) u pacientov s cirhózou pečene signifikantne zhoršuje mortalitu. Liver Frailty Index (LFI),  jednoduchý test k diagnostike krehkosti, bol doteraz použitý iba u ambulantných pacientov, aktívnych čakateľov na LTx.

Cieľ: Zistiť prevalenciu krehkosti a prognostický význam LFI u hospitalizovaných pacientov s dekompenzovanou cirhózou (dACLD).

Metódy: Prospektívna štúdia. Interval FH7: jún 2017 – február 2018.  Vstupné kritériá: hospitalizácia na HEGITO, informovaný súhlas.  Vylučovacie kritéria: malignita okrem HCC v Milánskych kritériách, odvolanie súhlasu. Krehkosť bola meraná prostredníctvom LFI. Výsledná hodnota LFI rozdelila pacientov do 3skupín:  LFI <3,2 = mocný [robust], LFI > 4,5 = krehký [frail]; LFI = 3.21-4,49 = takmer krehký [pre-frail]. Pacienti sledovaní min. 90 dní od zaradenia, ukončenie sledovania – dňom úmrtia, alebo LTx. Celková mortalita vyhodnotená použitím Cox-modelu.

Výsledky:  Zaradených 200 pacientov, medián veku- 57.8, ženy 35%. Etiológia ACLD: ALD/NASH/infekčné hepatitídy/ autoimunitné  syndrómy 142/29/17/14 pacientov (75%/15%/9%/7%). Medián MELD 16 (7-40). Medián dĺžky hospitalizácie – 5 dní. Pri príjme na hospitalizáciu -medián LFI 4.42 (2-6.51). 88 pacientov (44%) klasifikovaní ako krehkí, 105 pacientov (53%) takmer-krehkí a 6 pacientov (3%) mocní. Hospitalizačná mortalita krehkých pacientov – 16%, skoro-krehkých 1% a mocných 0% (p<0.001). 90-dňová mortalita u jednotlivých skupín činila  31%,  8% a 0%, (p<0.001). V univariantnej analýze bol LFI asociovaný s hospitalizačnou mortalitou  (OR=4.72, 95% CI 2.49-8.95; p<0.0001), aj celkovou mortalitou  (OR=3.24, 95% CI 2.26-4.65; p=0<0.0001).  Cox proportional hazard model identifikoval 2 nezávislé prediktory celkovej mortality MELD (OR=1.18 95% CI 1.12-1.24, p<0.0001), a LFI (OR=2.57, 95% CI 1.74-3.80, p<0.0001).
Záver: Syndróm krehkosti meraný pomocou LFI predikuje úmrtnosť aj u hospitalizovaných pacientov s dACLD, nezávisle na MELD.