Miera relapsov u IBD pacientov v hlbokej alebo klinickej remisii po ukončení antiTNFa terapie: prospektívna, otvorená monocentrická štúdia

Autori: Krajčovičová A., Hlavatý T., Letkovský J., Šturdík I., Koller T., Tóth J., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Úvod: Klinické dáta miery relapsov po vysadení anti-TNFα liečby u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva (IBD) v hlbokej remisii sú obmedzené.

Cieľ: Cieľom tejto prospektívnej otvorenej štúdie bolo zhodnotiť mieru relapsov u IBD pacientov po vysadení anti-TNFα liečby.

Metódy: Do štúdie sme zaradili všetkých IBD pacientov v klinickej remisii (n=22), u ktorých bola vysadená anti-TNFα liečba v rokoch 2011–2013 s následnou dobou sledovania 12 mesiacov. Do skupiny pacientov s hlbokou remisiou (HR) boli zaradení tí, ktorí mali po dobu najmenej 6 mesiacov negatívnu hladinu kalprotektínu (<50 g/g) a vysadenie anti-TNFα liečby odporučil lekár. Do druhej skupiny boli zaradení pacienti v klinickej (KR), ale nie hlbokej remisii, u ktorých bola liečba anti-TNFα ukončená z iných dôvodov. Stanovili sme mieru relapsu a identifikovali jeho rizikové faktory.

Výsledky: Rok po ukončení terapie došlo k relapsu u 27% (3/11) HR pacientov a 27% (3/11) KR pacientov.  Dva roky po ukončení terapie došlo k relapsu u 57% HR a 62% KR pacientov (p=0.89). U všetkých pacientov, u ktorých došlo k relapsu bola opätovne zahájená anti-TNFα liečba a všetci pacienti dosiahli remisiu.  Mužské pohlavie bolo signifikantným rizikovým faktorom relapsu (p=0.03).

Záver: Bez ohľadu na hladinu kalprotektínu a hĺbku remisie došlo k relapsu u 27% IBD pacientov po 1 roku a u 60% pacientov po 2 rokoch od ukončenia anti-TNF terapie. Jediným identifikovaným rizikovým faktorom klinického relapsu bolo mužské pohlavie.