Naše skúsenosti s využitím samoexpandibilných stentov pri chorobách pažeráka – retrospektívna analýza súboru

AutoriVeseliny E., Janíčko M., Zakuciová M., Gombošová L., Jarčuška P.

Pracovisko: I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Abstrakt:

Ezofageálne stentovanie pomocou samoexpandibilných kovových stentov (SEMS) je v súčasnosti najbežnejším prostriedkom pri paliatívnej liečbe malígnej dysfágie. Dočasné zavedenie stentu môže byť účinné pre refraktérne benígne stenózy pažeráka, leaky, perforácie a fistuly pažeráka, ako aj pre refraktérne ezofageálne varikózne krvácanie. Avšak chýbajú vysoko kvalitné dôkazy porovnávajúce stentovanie pažeráka s inými dostupnými možnosťami liečby. Okrem toho stentovanie pažeráka je spojené so značným rizikom nežiaducich účinkov, preto sa odporúča starostlivý výber pacientov na individuálnej úrovni. Naša práca pozostáva z komplexnej retrospektívnej analýzy súboru pacientov, u ktorých bolo v priebehu posledných 9 rokov na našom pracovisku zavedených celkovo 115 samoexpandibilných stentov pažeráka.