Nižšia virologická odpoveď na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u Rómov na východnom Slovensku

Autori: Dražilová S.1, Janíčko M.2, Kristián P.2, Schréter I.2, Kučinský B., Kožlej M., Hockicková I.2, Jarčuška P.2

Pracovisko: Oddelenie vnútorného lekárstva Nemocnica Poprad, 2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Abstrakt:

Cieľ Zhodnotiť compliance a dosiahnutie virologickej odpovede na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u rómskej populácie v porovnaní s väčšinovou populáciou na Slovensku.

Metódy Retrospektívne vyhodnotenie kohorty rómskych pacientov liečených v rokoch 2007 – 2013 pegylovaným interferonom alfa 2a v troch centrách pre liečbu chronickej hepatitídy B. Do štúdie bolo vybratých 43 rómskych pacientov s chronickou hepatitídou B a náhodne vybratá kontrolná skupina. Dĺžka trvania liečby bola 48 týždňov. Virologická odpoveď bola hodnotená po 24 týždňoch, pri ukončení liečby a 24 týždňov po ukončení liečby. Kompletnú liečbu absolvovalo 79,1% rómskych pacientov v porovnaní so všetkými pacientami z kontrolnej skupiny (p = 0,0009). U rómskych pacientov bola tendencia ku nižšej virologickej odpovedi vo všetkých sledovaných parametroch, štatisticky významný rozdiel bol dosiahnutý iba pri hodnotení virologickej odpovede na konci liečby (51,2% vs 81,4% , p = 0,003). Tiež sme nezistili významný rozdiel v dosiahnutí straty HBsAg.

Záver Rómski pacienti s chronickou hepatitídou B majú signifikatne horšiu compliance ku liečbe pegylovaný interferonom alfa 2a a signifikantne nižšiu pravdepodobnosť dosiahnutia virologickej odpovede pri ukončení liečby v porovnaní s väčšinovou populáciou.