Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u Crohnovej choroby

AutoriŠturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Tóth J., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

ÚVOD:  Cholelitiáza sa u pacientov s Crohnovou chorobou (CD) vyskytuje častejšie ako v zdravej populácii. Príčina tohto rozdielu nebola uspokojivo vysvetlená a nie sú ani presne známe jej rizikové faktory (RF). Prevalencia cholelitiázy u IBD pacientov na Slovensku nebola doteraz preskúmaná.

CIEĽ: Cieľom bolo stanoviť prevalenciu cholelitiázy u CD pacientov, porovnať prevalenciu s kontrolnou skupinou a zanalyzovať RF vzniku cholelitiázy.

METÓDY: Štúdia bola monocentrická retrospektívna typu case-control a prebiehala v IBD centre V. internej kliniky LF UK a UNB. Zaradení boli CD pacienti, ktorí absolvovali ultrasonografiu brucha od 01/2007 do 01/2018 prístrojom Aloka. Kontrolnú skupinu tvorili non-IBD pacienti s dyspepsiou spárovaní v pomere 1:1 na základe veku a pohlavia. Štatistická analýza bola realizovaná v SPPS.

VÝSLEDKY:  Do štúdie bolo zaradených 238 CD pacientov a 238 kontrol. Prevalencia cholelitiázy u CD bola 12,6 % a u kontrol 9,2 % (RR 1,36, p = 0,24). RF asociované s cholelitiázou v univariačnej analýze boli vek pacienta, vek pri stanovení CD, trvanie CD, počet črevných resekcií, dĺžka zresekovaného ilea, počet kortikoidných kúr, hospitalizácií a parenterálnych výživ. V multivariačnej analýze nezávislé RF vzniku cholelitiázy u CD boli vek (OR 1,077, 95 % CI 1,043 – 1,112, p < 0,001) a počet parenterálnych výživ (OR 1,812, 95 % CI 1,131 – 2,903, p = 0,013).

ZÁVER: Prevalencia cholelitiázy v našom súbore CD pacientov dosiahla 12,6 %, čo bolo numericky, nie štatisticky signifikantne, vyššie ako v kontrolnej skupine. Identifikovali sme 2 nezávislé RF holelitiázy u CD pacientov – vek a počet parenterálnych výživ.