Prínos nových IFN free režimov pre pacientov s genotypom 1 chronickej hepatitídy C

AutoriKristián P., Virág L., Schréter I.

Pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

Abstrakt: 

Úvod: Registráciou nových antivirotík a prvých bezinterferónových (IFN free) režimov nastal v liečbe chronickej hepatitídy C (CHC) genotyp 1 (G1) významný pokrok v jej účinnosti. Cieľom práce je poukázať na doterajšie vlastné skúsenosti s touto liečbou.

Metodika: Vyhodnotili sme vstupné parametre, indikáciu, priebeh a výsledky liečby u pacientov s CHC G1, ktorí boli liečení IFN free liečbou do 31.3.2017. Analyzovali sme vstupné parametre a virologickú odpoveď (vymiznutie HCV RNA) v 4. týždni (RVR), na konci liečby (ETR) a 12. týždňov po liečbe (SVR) u pacientov, kde už tieto výsledky boli dostupné.

Výsledky: Na IFN free liečbu sme indikovali spolu 71 pacientov, 32 mužov a 39 žien s priemerným vekom 58 rokov. Až 45 z nich (63,4%) boli pacienti s cirhózou resp. fibrózou F4. Výraznú trombocytopéniu (<100.109/l) a/alebo hypoalbuminémiu (<35 g/l) malo 21 (29,6%) pacientov. U 64 z 65 (98,5%) vyšetrených bol potvrdený subtyp vírusu 1b, genotyp CC génu IL28B malo len 12 z 65 vyšetrených. Po zlyhaní predchádzajúcej 3-kombinačnej liečby s proteázovými inhibítormi bolo 21 (29,6%) pacientov, 20 (28,2%) bolo doteraz neliečených. Použité boli 3 rôzne IFN free režimy: sofosbuvir + simeprevir (SOF+SIM) u 2 pacientov, sofosbuvir/ledipasvir (SOF/LDV) u 28 pacientov a ombitasvir/paritaprevir + dasbuvir (3D) u 41 pacientov, súčasne užívalo ribavirín 35 pacientov s fibrózou F4.

Pri hodnotení virologickej odpovede dosiahlo RVR 56 (79%) vyšetrených, ďalších 12 (17%) pacientov malo HCV RNA <15 ME/ml a zvyšní traja mali 31, 33 resp. 66 ME/ml. ETR dosiahlo 70 z 71 (98,6%) a podobne SVR 66 z 67 (98,5%) pacientov, u ktorých sú k dispozícii výsledky SVR (zvyšný 4 vypadli zo sledovania). Nezistili sme signifikantný rozdiel pri použití režimov SOF/LDV a 3D. Žiaden pacient neukončil liečbu predčasne pre nežiaduce účinky.

Záver: Na IFN free liečbu boli podľa dostupnosti postupne indikovaní najťažší pacienti s CHC G1. Všetci doteraz liečení dobre tolerovali liečbu, nikto ju neukončil predčasne. V zhode s literárnymi údajmi sme aj v praxi pozorovali veľmi vysokú účinnosť liečby u prognosticky závažných pacientov, nezávisle od použitého liečebného režimu.