Rozdiel v expresii cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva.

AutoriLešková Z, Krajčovičová A, Šturdík I, Koller T, Huorka M, Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Etiopatogenéza  Crohnovej choroby (CD) a ulceróznej kolitídy  (UC) napriek intenzívnemu výskumu nie je doposiaľ známa. Nedávne štúdie poukazujú na rozdielny cytokínový profil CD a UC rovnako aj odlišné zastúpenie imunitných buniek.  Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo analyzovať expresiu mRNA zápalových, regulačných a protizápalových cytokínov rovnako aj chemokínov a ich receptorov. Metódy: Realizovali sme prierezovú štúdiu. Súbor pacientov tvorilo 87 konzekutívnych pacientov (47 CD a 40 UC) s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva, sledovaných v IBD centre V. Internej kliniky LFUK a UNB. U každého pacienta sme realizovali kolonoskopické vyšetrenie, odobrali sme bioptické vzorky zo zapálenej a nezapálenej sliznice sigmy, u pacientov s CD aj z oblasti terminálneho ilea. Z bioptických vzoriek bola mRNA izolovaná pomocou R-Názy Mini KiT(QIAGEN). Reverzná transkripcia bola realizovaná metodóu RT-PCR. Kvantita stanovenej mRNA bola vyjadrená rozdielom PCR cyklov v porovnaní s house-keepingovým génom GAPDH. Porovnali sme expresiu mRNA cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici IBD pacientov. Výsledky: Vyššiu expresiu IL8 (p=0,04), IL23 (p= 0,019), TLR2 (p= 0,002), CCR1 (p= 0,007), CCR2 (p = 0,037), CCR5 (p< 0,001), CD206 (p= 0,011), TNFa (p=0,002) a IL6 (p=0,006) sme zaznamenali v zapálenej sliznici sigmy u pacientov s ulceróznou kolitídou v porovaní s expresiou v nezapálenej sigme. U pacientov s Crohnovou chorobou sme pozorovali signifikantne vyššiu expresiu chemokínov CCR1(p=0,005) a IL-8 (p< 0,001) v zapálenej sliznici terminálneho ilea a zníženú expresiu ligandu CCL5 (p=0,02) v porovnaní s expresiou cytokínov v nezapálenej sliznici. Tiež u pacientov s Crohnovou chorobou sme nezaznamenali rozdiel v expresii cytokínov medzi zapálenou a nezapálenou sliznicou sigmy. Záver: Pozorovali sme signifikantne vyššiu expresiu cytokínov IL8 (p<0,001), CCR1 (p=0,005) v zapálenej sliznici terminálneho ilea u pacientov s CD. U pacientov s UC sme pozorovali signifikantne vyššiu expresiu  tiež IL 8 (p=0,04) a ďalšich cytokinov: IL 23 (p= 0,019), TLR2 (p= 0,002), CCR1 (p= 0,007), CCR2 (p= 0,037), CCR5 (p< 0,001), CD206 (p=0,011), TNFa (p=0,002) a IL-6 (p=0,006) v zapálenej sigme.  Naše výsledky naznačujú aj  vyššiu expresiu mRNA cytokínov aj v makroskopicky nezapálenej sliznici sigmy u pacientov s CD.