Sarkopénia u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD)

Autori: Molčan P.¹, Skladaný Ľ.¹, Vnenčáková J.¹, Koller T.²
Pracovisko: ¹ II. Interná klinika SZU – HEGITO, FNsP F.D. Roosvelta,
Banská Bystrica  ² V. Interná klinika UNB a UK, Bratislava

Abstrakt:    Úvod: Sarkopénia je častá komplikácia pri pokročilom chronickom ochorení pečene (ACLD). Ovplyvňuje prognózu pacientov s ACLD pred a po transplantácii pečene. EASL guidelines 2018 odporúčajú využitie BMI a nutričných dotazníkov k identifikácii vysokorizikových pacientov. Rizikový pacienti by mali podstúpiť detailné vyšetrenie nutrície.

Cieľ: Primárnym cieľom bolo určiť prevalenciu sarkopénie u našich  pacientov s  ACLD.  Sekundárnym cieľom bolo sledovať dynamiku vybraných parametrov sarkopénie u týchto pacientov.

Metodológia: Jedná sa o retrospektívnu analýzu registra HEGITO 7 zameranú na nutričné parametre. Vstupnými kritériami  boli hospitalizácia na HEGITO s ACLD. Vylučovacími kritériami boli nesúhlas pacienta so sledovaním a akákoľvek malignita.  Sledovanými premennými boli demografické parametre (vek, etiológia, rod, MELD), laboratórne (albumín), antropometrické merania (HGS, TSF, MAC) a meranie LFI (liver frailty index) LFI pozostávalo z dynamometrie (HGS – handgrip strength), balančných testov a testu vstávania zo stoličky. Výsledkom bola číselná hodnota s rozdelením pacientov do 3 rizikových kategórii (robust, pre-frail, frail). Zaradení pacienti podstúpili antropometrické merania, vyšetrenie LFI.
Výsledky: Do primárnej analýzy cez vylučovanie kritéria prešlo 881 pacientov z toho bolo 59% (521pts) mužov a 41% (360) žien.  Alkoholová choroba pečene (ALD ) bola najčastejšou príčinou ACLD u oboch pohlaví (muži 77%, ženy 51%).  Prevalencia sarkopénie meranej prostredníctvom antropometrických meraní (HGS, MAC, TSF) u ACLD . Priemerná prevalencia sarkopénie u našich pacientov je 65%.
Diskusia: Prevalencia sarkopénie je u pacientov s ACLD vysoká. U tých na WL pred LTx dosahuje takmer 100%. Má prognosticky význam a preto je dôležité jej hodnotenie. Hodnotenie výkonnosti svalu sa javí ako výpovednejšia metóda v porovnaní s meraním množstva svalovej hmoty.