Sérové koncentrace biosimilárního infliximabu CT-P13 u pacientu s idiopatickými střevními zánety – srovnání trí imunoanalytických detekčních metod

Autori1Malíčková K., 2Ďuricová D., 2Bortlík M., 1Hinďoš M., 2Machková N., 2Hrubá V., 2Lukáš M., 1,2Lukáš M. 

 

Pracovisko: 1 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 2 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty Iscare a.s. a Univerzity Karlovy, Praha, ČR

 

Abstrakt: Infliximab je chimérická rekombinantní terapeutická monoklonální protilátka, namířená proti antigenům prozánětlivého cytokinu TNF-alfa. Již přes patnáct let je schválena k biologické léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD).  Biosimilární infliximab CT-P13 je přípravek biologicky podobný originálnímu infliximabu: je produkován stejným typem buněčné linie jako originál, má identickou sekvenci aminokyselin a v řadě studií prokázal srovnatelnou primární farmakodynamiku i afinitu k monomerním a trimerním formám lidského TNF-alfa. Přesto by však i drobné fyzikálně-chemické odlišnosti CT-P13  od originální molekuly mohly být důvodem odlišného chování biosimilárního infliximabu v imunoanalytických detekčních systémech.

Cílem předkládané studie proto bylo srovnání tří komerčně dostupných ELISA (enzyme-linked immunosorbent assays) souprav k detekci sérových hladin infliximabu při vyšetřování pacientů léčených biosimilárním infliximabem CT-P13 (RemismaTM, Celltrion, Korea).

Vyšetřili jsme 42 vzorků sér od celkem 22 nemocných s diagnózou IBD. Šlo o infliximab-naivní pacienty  v indukční fázi léčby RemismouTM v dávce 5 mg/kg v týdnech 0, 2 a 6. Séra byla paralelně testována na hladiny infliximabu s pomocí tří diagnostických souprav: (A) SHIKARI Q-Inflixi (Matriks Biotek, Turecko, (B) LISA-Tracker Duo Infliximab (Theradiag, Francie) a (C) RIDASCREEN IFX (R-Biopharm, Německo). Jako cut-off hraniční koncentrace (tzv. trough level) byla zvolena hladina 3 µg/ml.

Shoda opakovaných měření kvalitativních hodnot byla testována Cohenovou kappa analýzou. Vyplývá z ní velmi dobrá kvalitativní korelace naměřených dat mezi jednotlivými metodami: A versus B κ = 0.909 (95% CI 0.73 –1.00), B versus C κ = 0.76 (95% CI 0.50 – 1.00) a A versus C κ = 0.83 (95% CI 0.60–1.00)

Při analýze kvantitativních hodnot byla rovněž prokázána velmi uspokojivá shoda dat: Spearmanův korelační koeficient  r = 0,96   pro A versus B, r = 0,92 pro B versus C a r = 0,86 pro A versus C .

Intra- a inter-assay variability byly testovány po příslušném naředění léčivého přípravku RemismaTM v poolovaném normálním lidském séru, a to pouze s pomocí kitu A. Hodnoty variabilit  pro soupravu A byly velmi uspokojivé: intra-assay  4,95 % a inter-assay 8,50 % .

Závěrem konstatujeme, že výstupy ze tří testovaných systémů navzájem velmi dobře korelovaly a výsledky získané s pomocí testovaných kitů byly navzájem velmi dobře srovnatelné. Všechny tři soupravy lze použít k detekci sérových hladin biosimilárního infliximabu CT-P13. Navíc potvrzujeme velmi uspokojivou robustnost detekčního systému SHIKARI Q-Inflixi, který se jako méně finančně nákladný bude v ČR a SR k detekci sérových hladin CT-P13 nejspíše uplatňovat poměrně často.

Práce byla podpořena nadačním fondem IBD-Comfort a výzkumným projektem Ministerstva zdravotnictví ČR RVO VFN 64165.