Sezónna variabilita deficitu vitamínu D u detí s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva a inými chronickými ochoreniami

Autori: Frivolt K., Horváthová P., Prochotská K., Vitáriušová E., Kyselová T., Šemberová J., Pribilincová Z., Čierna I., Dallos T., Kovács L.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Kostnú remodeláciu regulujú hormóny a lokálne rastové faktory. Nedostatok vitamínu D sa často vyskytuje u pacientov s chronickým ochorením, ale aj v zdravej detskej populácii. 

Ciele Zistiť výskyt deficitu vitamínu D a zmien niektorých regulačných faktorov kostného metabolizmu u slovenských detí.

Metódy V prospektívnej monocentrickej štúdii sme na jar (marec-máj) a/alebo na jeseň (september-november) stanovili sérovú hladinu vitamínu 25-OH-D3 a parametrov kostného metabolizmuu reprezentatívnej vzorky 6-18 ročných detí.

Výsledky Do štúdie sme zaradili 199 detí, u 70 sme uskutočnili párový odber na jar aj na jeseň. Hladina vitamínu D bola v celom súbore 22,5 ± 9,3 ng/ml so štatisticky významnou sezónnou variabilitou (20,4 ± 9,1 ng/ml na jar vs. 25,7 ± 8,9 ng/ml na jeseň, p<0,0001), ktorá sa potvrdila v kontrolnej skupine zdravých detí (n=84) ako aj u detí s chronickým ochorením (n=72), okrem detí so zápalovým ochorením čreva (n=43). Deficit vitamínu D bol prítomný celkovo vo 20,0% prípadov, na jar u 27,3% a na jeseň u 9,3%. Hladina parathormónu bola u detí s deficitom vitamínu D zvýšená v 57,1% a negatívne korelovala s hladinou vitamínu D (r=-0,541, p=0,001). U adolescentných detí hladina vitamínu D pozitívne korelovala s hladinou osteoprotegerínu (r=0,362, p=0,036) a pomerom OPG/RANKL (r=0,524, p=0,001) a negatívne s hladinou RANKL (r=-0,524, p=0,001).

Záver Zistili sme vysokú prevalenciu nedostatku vitamínu D, ktorý bol asociovaný so zvýšeným parathormónom a u adolescentých detí so zvýšenou hladinou RANKL s možným nepriaznivým vplyvom na kostný metabolizmus. Je potrebné zvýšenie povedomia rodičov o potrebe prirodzenej suplementácie vitamínu D stravou v zimných mesiacoch u chronicky chorých ako aj zdravých detí.