Partneri 2021

Generálny Partner

 

 

 

 

Hlavný Partner 

 

AbbVieLogo_Preferred_CoatedCMYK

 

 

Vystavovatelia

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNY PARTNER