Tag: Chirurgia

Zaujímavé kazuistiky v chirurgii perforácie pažeráka -diagnostickoterapeutický problém

Autori: Janík, M., Šiška, D., Lauček, P., Haruštiak, S., Tarabová, K.
Pracovisko: Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UK a UNB

Abstrakt:    Autori predkladajú zaujímavé kazuistiky, s ktorými sa pri svojej práci stretli. Ide o pacientov, ktorí všetci mali perforáciu pažeráka, na ktorú sa pred intervenciou nemyslelo, alebo nebola verifikovaná dostupnými metódami. Čítať viac »

Umbilikálne hernie u pacientov s cirhotickým ascitom – pohľad chirurga, Prvá analýza HERCIAS štúdie

Autori: Sirotňák M.¹, Slobodník I. ¹, Bosznayová I. ¹, Bareková Ľ.², Adamcová – Selčanová S.², Vnenčáková J.², Koller T.³,Skladaný Ľ.²
Pracovisko: ¹ HPB oddelenie, II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR,
Banská Bystrica, ² HEGITO, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica, ³ V. Interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt:    ÚVOD: umbilikálna hernia sa vyskytuje u 20% pacientov s cirhózou heparu komplikovanou ascitom. Čítať viac »

Chirurgická liečba u PSC/UC pacienta

AutoriSlobodník I., Hampl F., Sirotňák M.

Pracovisko: Hepatopankreatobiliárne oddelenie, II. Chirurgická klinika, FNsP FDR Banská Bystrica

Abstrakt:

PSC sa vyskytuje u približne 5% pacientov s UC. Naopak, u takmer 80% pacientov s PSC sa vyskytuje UC. Akceptovaná chirurgická terapia pre koncové štádium ochorenia pečene na podklade PSC je transplantácia pečene, preUC proktokolektómia. Manažment UC vyžadujúcej chirurgickú liečbu u pacienta s PSC podstupujúceho transplantáciu pečene ostáva nejasný a obtiažny, zároveň Čítať viac »

Chirurgická liečba nešpecifických zápalových ochorení na Slovensku v roku 2017

AutoriŠturdik I., Jalali Y., Krajčovičová A., Koller T., Tóth J., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt: 

ÚVOD: Chirurgická liečba nešpecifických zápalových ochorení čriev (IBD) je veľmi špecifická a náročná na erudíciu aj skúsenosti. Je dôležité mať prehľad, ktoré pracoviská sa cielene IBD chirurgii venujú. Pracovná skupina pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti rozoslala dotazník ohľadne rozsahu poskytovanej špecializovanej IBD chirurgickej liečby. Na základe odpovedí sme Čítať viac »