Tag: Dolný GIT

Využitie merania kvality života pri pacientskom hodnotení efektivity liečby gastroenterologických ochorení

Autori: Bielik J., Bielik M., Matišáková I., Meluš V.

Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, KAMEAT, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Abstrakt:  Metóda výstupov získaných od pacientov (PROs – patients reported outcomes) sa v súčasnosti uznáva ako hodnoverný nástroj na  hodnotenie efektivity liečby rôznych ochorení. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna terapia skúsenosti na Slovensku

Autori: Sarvašová M. ¹ ³, Koščalová A. ¹ ²,Sabaka P. ¹ ³ , Stankovič I. ¹ ³
Pracovisko: ¹ Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB, Bratislava
² Katedra infektológie a geografickej medicíny LF, SZU Bratislava
³ Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Abstrakt:    Infekcia vyvolaná Clostridium difficile (CDI) je stále najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jednou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. Čítať viac »

Riešenie neoplastických lézií rekta pomocou ESD a TEM v podmienkach NOÚ

AutoriLetkovský J., Pekárek B., Orságh A., Žitňan Ľ., Doval R., Sedlák I.

Pracovisko: Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav

Abstrakt:

Transanálna endoskopická mikrochirurgia (TEM) je bimanuálna  mini-invazívna chirurgická technika umožňujúca radikálnu excíziu tumorov rekta pomocou Buessovho operačného rektoskopu. Endoskopická submukózna disekcia (ESD) je endoskopická technika umožňujúca en bloc resekciu slizničných lézií alebo lézií s povrchovou inváziou do submukózy pomocou endoskopického noža. Obe spomenuté metodiky sú rutinne vykonávané na pracoviskách Národného onkologického ústavu. V našej práci porovnávame rozsah, kompletnosť excízie, histologický typ a mieru rekurencie lézií rekta resekovaných pomocou ESD a TEM v období od 1.1.2015 do 30.6.2018, ako aj výskyt skorých a neskorých komplikácií týchto intervencií.

Súčasné postupy v liečbe črevného zlyhania

AutoriZapotocká J, Gombošová L., Zakuciová M.

Pracovisko: I.interná klinika, pracovisko Trieda SNP 1, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Abstrakt: 

Zlyhanie funkcie tenkého čreva z dôvodu extenzívnej resekcie má závažný medicínsky a psychosociálny dopad na pacienta. Dôvody krátkého reziduálneho zvyšku čreva sú najčastejšie masívne zrasty v dutine brušnej, Crohnova choroba tenkého čreva a ischemická choroba čriev. Najčastejším symptómom sú hnačky, chudnutie a alterácia psychického stavu. V terapii je nutný komplexný Čítať viac »

SIBO – naše skúsenosti s dychovým testom

AutoriLetkovský J.

Pracovisko: Gastroenterologická klinika SZU a UNB

Abstrakt: 

Syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO) označuje súbor klinických prejavov u pacientov s bakteriálnym prerastaním kolonickej flóry v tenkom čreve. Kvantitatívnym kritériom pre diagnózu SIBO je prítomnosť >10⁵ CFU/ml duodenálneho aspirátu. Aj keď výskyt tohto syndrómu je v bežnej populácii nízky, u predisponovaných skupín pacientov môže dosahovať až 90 %. Spektrum príznakov Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe rekurentnej Klostrídiovej enterokolitídy.

AutoriSarvašová M1, Koščálová A. 1,2 , Stankovič I1

Pracovisko: 1Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB, 2Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Abstrakt: 

Podľa údajov, ktoré každoročne zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR počet nákaz vyvolaných baktériou Clostridium difficile narastá. Vo všeobecnosti platí, že častá alebo dlhodobá hospitalizácia, užívanie antibiotickej liečby ale aj imunokompromitovaný status sú prediktívnymi faktormi rozvoja Klostrídiovej enterokolitídy (CDI). Klostrídiová enterokolitída sa rozvinie ako Čítať viac »

Variabilita autonómneho nervového systému pri funkčných poruchách gastrointestinálneho traktu

AutoriLipták P1, Mešťaník M2,3, Bánovčin P1, Tonhajzerová I3,2, Hyrdel R1

Pracovisko: 1Interná klinika – Gastroenterologická, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

2Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

3Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

Abstrakt: 

Úvod: Funkčné poruchy gastrointestinálneho systému (FGIT) patria medzi najčastejšie ochorenia tráviaceho traktu s prevalenciou v rozvinutých krajinách až do 30 %. Ich etiopatogenéza nie je, aj napriek vedeckému pokroku známa. Predpokladá sa multifaktoriálny pôvod, ktorý vyúsťuje do neuro-imuno-humorálnej poruchy regulácie GITu. Autonómny nervový systém je považovaný za Čítať viac »

Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva

AutoriTomová K1, Lešková Z2, Hlavatý T2, Konečná B1

Pracovisko: 1Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave, 2V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Zápalové ochorenia čreva majú vzrastajúcu incidenciu. Presná patogenéza nie je presne známa. Niekoľko štúdií popísalo, že počas poškodenia tkanív alebo bunkovej smrti vzrastá extracelulárna DNA (ecDNA). EcDNA je mimobunková DNA, ktorej prítomnosť bola dokázaná v plazme ako možná imunogénna, a tiež možno potenciálna príčina chorôb. Aktivita DNázy môže čiastočne Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v experimentálnej kolitíde

AutoriLipták R, Gromová B, Celec P, Gardlík R

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstrakt: 

V súčasnosti sa veľa diskutuje o črevnej mikroflóre a o možnosti jej ovplyvnenia pomocou fekálnej mikrobiálnej transplantácie. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) sa v klinike používa k liečbe rekurentnej infekcie C. difficile. Rovnako sa overuje účinnosť tejto metódy v liečbe zápalových črevných ochorení, kde dosahuje rôzne výsledky. Experimentálne sa táto metóda používa na Čítať viac »

Cudzie telesá v GI trakte

AutoriKaščák M.

Pracovisko: Interné oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín

Abstrakt: 

Cudzie telesá (Ct) v GI trakte nie sú častým, ale ani zriedkavým klinickým problémom. Príčina ich vzniku je rozmanitá a stále vznikajú nové príčiny.
Do GI traktu sa Ct môžu dostať buď orálne, rektálne, cez kožu alebo prienikom z iných častí tela, teda iatrogénne. Odhaduje sa, že na Slovensku sa vyskytuje ročne asi 600 prípadov prehltnutých Ct a Čítať viac »