Tag: IBD

LDAA v liečbe IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M.

Pracovisko: 1Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Kombinácia nízkej dávky azatioprinu s alopurinolom (LDAA) sa zdá byť účinnou modalitou v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva so signifikantne nižším počtom nežiadúcich účinkov v porovnaní s monoterapiou tiopurínmi. Čítať viac »

Detrakcia 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii

Autori: Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller, T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: 1 Gastroenterologické centrum Ružinov, Bratislava

2 Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

 

Úvod: Úloha 5-ASA v manažmente Crohnovej choroby (CD) nie je doposiaľ jasná. Metaanalýzy prevažne poukazujú na účinnosť pri chirurgicky navodenej remisii a na abscenciu efektu pri udržiavaní medikamentózne navodenej remisie. Čítať viac »

Legislatívne, klinické a ekonomické aspekty biologickej liečby v Slovenskej republike

Autori: Bielik J., Bucek Pšenková M., Lukáčová A.
Pracovisko: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín, Trenčín Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, oz. SLS Pharm-In, Bratislava Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.

Abstrakt:    Biologická liečba mala na Slovensku „razantný“ vstup s trvalým klinickým indikačným rozširovaním a výraznými ekonomickými dôsledkami so „štandardným“ legislatívnym doriešením v oblasti kategorizácie vrátane vstupu biosimilárov. Čítať viac »

Účinok progesterónu na chemicky indukovanú kolitídu u myší

Autori: Tóthová Ľ., Tomová K., Gardlík R., Lipták R., Bábíčková J.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt:    Incidencia zápalových črevných chorôb (IBD) sa zvyšuje. Posledné dôkazy naznačujú, že pohlavné hormóny ovplyvňujú priebeh IBD, pričom gravidita znižuje budúce vzplanutia choroby. Čítať viac »

Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva – rozšírený súbor

Autori: Gardlík R.¹, Tóthová Ľ. ¹, Konečná B. ¹, Tomová K. ¹, Lešková Z. ², Hlavatý T. ²
Pracovisko: ¹ Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v
Bratislave, ² V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:    Patogenéza zápalových črevných chorôb (inflammatory bowel disease – IBD) doposiaľ nebola úplne objasnená. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD – naše prvé skúsenosti

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Čierna I., Sarvašová M., Hlavatý T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Gastroenterologické centrum Ružinov, Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava, Klinika infektológie  a geografickej medicíny LF UK a UNB

Abstrakt:    Posledné desaťročia črevný mikrobióm vystupuje do popredia v patogenéze iacerých ochorení. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je liečebná metóda, ktorá sa snaží napraviť narušený mikrobióm prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia u ulceróznej kolitídy – naša prvá skúsenosť

AutoriŠturdík I., Sarvašová M., Jalali Y., Krajčovičová A., Tóth J., Čierna I., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH

Abstrakt:

Črevná mikroflóra sa správa v ľudskom tele ako samostatný orgán, ktorý ovplyvňuje metabolizmus, výživu a imunitný systém hostiteľa. Narušením rovnováhy medzi hostiteľom a črevnou mikroflórou vzniká široké spektrum ochorení. Fekálna mikrobiálna terapia (FMT) je liečebná metóda, ktorej cieľom je napraviť narušenú symbiózu prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Metaanalýzou 4 randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií bolo preukázané, že FMT navodzuje klinickú remisiu u aktívnej ulceróznej kolitídy (UC) u 28 % a klinickú odpoveď až u 50 % pacientov. Kazuistika je o 42 ročnom pacientovi s kortikodependentnou formou UC z nášho IBD centra, u ktorého sme realizovali FMT po prvýkrát. FMT sme podávali v týždňových intervaloch kolonoskopicky celkovo 3-krát, donormi boli 2 zdravé dcéry pacienta. U pacienta sme zaznamenali klinickú odpoveď a pokles fekálneho kalprotektínu na obdobie 1 mesiaca od realizácie FMT, následne však opätovne došlo k relapsu UC.

 

Ustekinumab efficiency in association with serum levels in complicated refractory patients with Crohn’s disease

AutoriKolář M., Malíčková K., Bortlík M., Pudilová K., Ďuricová D., Lukáš M., Machková N., Hrubá V., Lukáš M.

Pracovisko: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s., Praha, Česká republika

Abstrakt:

Objective: We evaluated response to UST in a cohort of complicated patients and its association with trough levels (TLs).

Methods: Data from consecutive patients who failed on at least one biologic were included. Disease activity was assessed by PGA from 0 (remission) to 3 (severe) at week 0 and every 8 weeks. At week 24, patients were considered as complete responders (CR) with PGA drop of at least 2 points, partial responders (PR) with drop of 1 point or no responders (NR) with 0 or negative decrease in PGA. CRP, FC and UST TLs were measured at every visit. Čítať viac »

Chirurgická liečba u PSC/UC pacienta

AutoriSlobodník I., Hampl F., Sirotňák M.

Pracovisko: Hepatopankreatobiliárne oddelenie, II. Chirurgická klinika, FNsP FDR Banská Bystrica

Abstrakt:

PSC sa vyskytuje u približne 5% pacientov s UC. Naopak, u takmer 80% pacientov s PSC sa vyskytuje UC. Akceptovaná chirurgická terapia pre koncové štádium ochorenia pečene na podklade PSC je transplantácia pečene, preUC proktokolektómia. Manažment UC vyžadujúcej chirurgickú liečbu u pacienta s PSC podstupujúceho transplantáciu pečene ostáva nejasný a obtiažny, zároveň Čítať viac »