Trabekulárne kostné skóre u pacientov s Crohnovou chorobou

AutoriKrajčovičová A, Kužma M, Hlavatý T, Koller T, Jackuliak P, Lešková Z, Šturdík I, Killinger Z, Payer J

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod: Osteoporóza a osteopenia sú známe chronické komplikácie nešpecifických zápalových ochorení čreva (Inflammatory bowel diseases, IBD). Trabekulárne kostné skóre (TBS) poskytuje nepriame merane kostnej mikroarchitektúry nezávisle od minerálnej kostnej density (BMD).

Cieľ a metódy: Štúdia bola dizajnovaná ako case-control s cieľom analyzovať kvalitu a kvantitu kosti u pacientov s Crohnovou chorobou (CD). Exklúznym kritériom štúdie bol postmenopauzálny status a dlhodobá kortikoterapia.

Výsledky: Kohorta pozostávala z 50 CD pacientov a 25 zdravých jedincov v kontrolnom súbore párovaných dľa veku, pohlavia, váhy a sérovej koncentrácie vitamínu D. Nezaznamenali sme signifikantný rozdiel medzi kostnou denzitou v lumbálnej oblasti u CD pacientov vs kontrolný súbor, 0,982±0,119 g/cm2 vs 0,989 ±0,12 g/cm2 ako aj TBS 1,37±0,12 vs  1,38±0,12. Pozorovali sme signifikantne nižšie TBS, ale nie BMD u CD pacientov so strikturujúcou (B2, 1,36 ± 0,08) alebo penetrujúcou formou ochorenia (B3, 1,32 ± 0,11) v porovnaní so zápalovou (B1, 1,42 ± 0,11 (p=0,003 a p˂0,0001, respektíve).  Rovnako sme pozorovali nižšie TBS ± SD u pacientov bez a na anti-TNFα liečbe: 1,341±0,138 vs 1,396±0,099. Tento rozdiel však nedosiahol štatistickú signifikantnosť (p = 0.11). Podobné pozorovanie sme pri BMD v týchto skupinách nezaznamenali.

Záver: V našej štúdii sme po prvý krát popísali koreláciu medzi TBS a formou Crohnovej choroby. Výsledky štúdie naznačujú, že TBS by potenciálne mohlo pomôcť lepšie identifikovať CD pacientov s vysokým rizikom zlomeniny ako samotné BMD.