Trombóza portálnej žily u pacientov s cirhózou pečene: výskyt, fenotyp, liečba a vplyv na prognózu v kohorte 462 pacientov

AutoriBareková Ľ, Adamcová-Selčanová S, Šváč J, Skladaný Ľ

Pracovisko: HEGITO, Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt: 

ÚVOD Cirhóza pečene, v súčasnosti v klinickej praxi nazývaná pokročilé chronické ochorenie pečene (ACLD), je charakterizovaná sklonom k trombózam v splanchnickom aj systémovom venóznom systéme. Výskyt trombózy portálnej žily (PVT) je 0,6 – 16%. Vplyv PVT na prognózu je závislý od jej stupňa, preto je podstatný konsenzus o klasifikácii PVT. Fenotyp je od asymptomatického po dekompenzáciu ACLD, krvácanie a nemožnosť transplantácie pečene (LTx). Modalitou prvej voľby je antikoagulačná liečba (AK), druhej transjugulárny intrahepatálny portosystémový skrat (TIPS); chirurgické riešenie je indikované výnimočne. 

CIEĽ Zistiť výskyt PVT, jej stupeň, liečbu a vplyv na prognózu u pacientov s ACLD.

PACIENTI A METODIKA Analýza údajov z registra HEGITO 7 (RH7), ktorý zhromažďuje údaje o hospitalizovaných pacientoch s ACLD. Vstupné kritérium: ACLD v RH7. Vylučovacie kritérium: absencia USG/CT na diagnostiku PVT. Sledované premenné: demografické charakteristiky; etiológia ACLD, skóre Child-Pugh (CTPS) a MELD; PVT a stupeň podľa Yerdela; ascites, varixy pažeráka/žalúdka, varikózne krvácanie; liečba PVT; mortalita pacientov (celková, počas hospitalizácie a mortalita do jedného roku od zaradenia).

VÝSLEDKY V intervale 7/2014 – 4/2017 z registra 432 pacientov (pac.) bolo 69 pac. vylúčených uvedeným vylučovacím kritériom, do finálnej analýzy postúpilo 363 pac. Priemerný vek bol 54 rokov, ženy tvorili 45 % a muži 55 %. Priemerné skóre MELD pri zaradení bolo 17. Etiológia ACLD: ALD – 299 pac. (69%), NASH – 27 (6%), HCV – 20 (5%), PBC – 21(5%), kryptogénna -17(4%), AIH -16 (3,7%), PSC 15(3,5%), HBV- 5 (1,2%) a iné (1,4%). PVT bola zistená u 61 pac. (17%). Yerdelovu klasifikáciu bolo možné vykonať u 39 pac. (64%). Antikoagulačná liečba bola zahájená u 26 pac. (42%). Odpoveď na liečbu bolo možné zistiť u 62%: čiastočná (podľa Yerdela), alebo úplná rekanalizácia – 31,3%; progresia napriek liečbe -31,3% . Celková (overall) mortalita pacientov (n=363) počas obdobia 7/2014 – 9/2017 bola 45% (n=163), 19% pac. bolo o sledovania vylúčených.  Mortalita u pac s PVT bola 44% (n=27); bez PVT 35%(n=105), (p=0,159). Mortalita počas hospitalizácie bol u pac s PVT 11% (n=7); bez PVT 8% (n=23), (p=0,06). Mortalita do jedného roka od zaradenia u pac s PVT 83% (n=25); bez PVT 46% (n=87), (p=0,0001).

ZÁVER Prevalencia PVT v kohorte RH-7 s ACLD sa zhodovala s výsledkami z literatúry.  Jednoročná mortalita pacientov s PVT bola signifikantne vyššia, ako pacientov bez PVT. Optimálna a efektívna liečba PVT zostáva predmetom diskusie.

—————————————————————————————————————–

PVT – portal vein thrombosis, ALD – alcohol liver disease, NASH – Non-alcoholic steatohepatitis,, HCV – hepatitis C virus,  PBC – primary biliary cholangitis, AIH – autoimmune hepatitis, PSC – primary sclerosing cholangiti,, HBV – hepatitis B virus