Účinok carvedilolu na obehové časy pečene u pacientov s cirhózou

Autori: Koller T., Piešťanská Z., Hlavatý T., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Je známe, že obehové časy pečene sú skrátené u pacientov s cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami. Skracovanie obehu pečene by mohlo byť jedným z mechanizmov zlyhávania pečene. Podávanie betablokátora vedie ku zlepšeniu prežívania pacientov s cirhózou, ale presný mechanizmus nebol zatiaľ objasnený.

Ciele 1. U pacientov s klinicky kompenzovanou cirhózou bez predchádzajúcej liečby betablokátorom zmerať efekt carvedilolu na obehové časy pečene. 2. Zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú efekt carvedilolu na obehové časy.

Metódy Zaradili sme pacientov so známou diagnózou cirhózy alebo pokročilej fibrózy pomocou klinických, zobrazovacích, alebo elastografických, alebo endoskopických vyšetrení. Pacienti nemohli mať klinicky významný ascites ani nemohli užívať betablokátor. Štádium cirhózy podľa D´Amica bolo u 10 pacientov 1 (bez varixov), u 6 pacientov 2 (varixy) a u 7 pacientov 4 (ascites v minulosti). Obehové časy pečene sme merali pomocou intravenózne podanej kontrastnej látky od momentu podania až po objavenie sa kontrastu vo vetve arteria hepatica a vo vetve hepatálnej žily. Merania boli vykonané pred a 60 minút po per-os podaní 12.5 mg carvedilolu. Vyhodnocovali sme pulz, arteriálny čas, venózny čas a obeh pečene.

Výsledky Zaradili sme 23 pacientov, ktorí spĺňali vstupné kritériá s priemerným vekom 55,6 roka, pomer ženy/muži 10/13, priemerné MELD bolo 9,5, Child-Pugh 5,5. Pred a po podaní carvedilolu bola pulzová frekvencia, arteriálny čas, venózny čas a obeh pečene 75,9/min, 15,34 s, 21,8 s, a 6,5 s versus 68,4/min (p<0.001), 16,5 s (p=0.14), 23,6 s (p=0.059) a 7,08 s (p=0.21). U 12 pacientov došlo ku signifikantnému predĺženiu a u 6 pacientov ku signifikantnému skráteniu obehových časov, u 5 pacientov sa obehové časy nezmenili o viac ako 1 sekundu. Skupina pacientov s predĺžením obehového času mala priemerne vyšší vek (57 vs. 54 rokov), vyššie BMI (26,9 vs. 23,8 kg/m2) a nižšie MELD (8,8 vs. 10,26). Rozdiely však neboli štatisticky významné.

Záver U pacientov s kompenzovanou cirhózou došlo po podaní carvedilolu ku priaznivému predĺženiu obehových časov pečene u približne polovice pacientov. U týchto pacientov sme pozorovali tendenciu k nižšiemu stupňu poškodenia pečene podľa MELD. Naopak, u jednej štvrtiny pacientov došlo ku skráteniu obehových časov. Hemodynamický efekt ako aj prognostický význam týchto zmien však ukážu až ďalšie štúdie.