Umbilikálne hernie u pacientov s cirhotickým ascitom – pohľad chirurga, Prvá analýza HERCIAS štúdie

Autori: Sirotňák M.¹, Slobodník I. ¹, Bosznayová I. ¹, Bareková Ľ.², Adamcová – Selčanová S.², Vnenčáková J.², Koller T.³,Skladaný Ľ.²
Pracovisko: ¹ HPB oddelenie, II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR,
Banská Bystrica, ² HEGITO, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica, ³ V. Interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt:    ÚVOD: umbilikálna hernia sa vyskytuje u 20% pacientov s cirhózou heparu komplikovanou ascitom. Brušná stena je v dôsledku často vysokého intraabdominálneho tlaku oslabená a predilekčne v oblasti umbilika dochádza k prietrži. Celosvetové doporučenia liečebného postupu nie sú jednotné. Riešením sa ponúka chirurgická hernioplastika spolu s FMODA (frekventná maloobjemová drenáž ascitu) za pomoci zavedenia katétra (CAPD) používaného pri peritoneálnej dialýze. Indikácia na operáciu záleží od viacerých faktorov, ale najzásadnejšie z chirurgického hľadiska sú veľkosť vaku hernie, bránka a kožný kryt. Analýza 75 pacientov v štúdii poukazuje na náročnosť pri plánovaní operácie, samotného výkonu ako aj pooperačný management pacienta.

METODIKA: retrospektívna štúdia je postavená na databázach 2009-2015 (Slobodník I.) a 2015-2019 (register HEGITO), kontrolovaná prostredníctvom informačného systému CareCenter. Informácie boli získané v súlade s GDPR.

CIEĽ : analýza dát klinického súboru pacientov za 10 rokov a porovnanie výsledkov s dostupnou literatúrou. SLEDOVANÉ PREMENNÉ: demografické údaje, etiológia cirhózy, Child-Pugh skóre, MELD skóre, indikácia na operáciu, operačný postup, chirurgické komplikácie, prežívanie pacientov.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: umbilikálna hernia, ascites, cirhóza pečene