Vakcinácia v TC Banská Bystrica so zameraním na HBV

Autori: Podmanická Z. 1, Skladaný Ľ. 2, Selčanová-Adamcová S. 2, Lovrantová E. 3, Dropčová A. 2 

Pracovisko:  1 II DK SZU DFNsP Banská Bystrica, 2 HEGITO, II. IK SZU FNsP FDR B. Bystrica, 3 Infektologické oddelenie FNsP FDR B. Bystrica

Abstrakt:

Úvod:  V súčasnosti je zaznamenaný  kumulatívny nárast počtu príjemcov pečeňových transplantátov v dospelej aj pediatrickej populácii. Očkovanie má viac dôležitých úloh: prevenciu infekcií, prevenciu infekcií s infaustným priebehom, prevenciu a zabránenie rejekcie transplantovaného orgánu.

Ciele:   A.)  Zistiť preočkovanosť u pacientov po OLTx TC Banská Bystrica B.)  Zistiť preočkovanosť a efektivitu očkovania proti HBV

Metodika: Retrospektívna štúdia miery imunizácie u všetkých transplantovaných pacientov  TC Banská Bystrica v sledovanom intervale 27.5.2008-1.1.2018. Dokumentácia o očkovaní bola zisťovaná z dokumentácie transplantačného centra,  od transplantovaných pacientov a ich všeobecných lekárov pre dospelých.  Zohľadňovali sa A.) základné očkovania (povinné  plošné očkovania podľa národných odporúčaní krajiny): BCG, diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída, osýpky, mumps, rubeola, B.) odporúčané predtransplantačné očkovania podľa protokolu IKEM Praha 2008 (VHB, VHA, HIB, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis). Miera imunizácie bola porovnaná s odporúčaniami CDC. (navyše chrípka, VZV, HPV, rotavírusy u detských kontaktov).

Sledovaný interval:  Retrospektívna analýza údajov pacientov transplantovaných v TC Banská Bystrica v 27.5.2008- 1.1.2018.Vstupné kritériá: Realizovaná OLTx v sledovanom intervale 27.5.2008-1.1.2018. Vylučovacie kritériá: žiadne

Výsledky: Retrospektívnou štúdiou  v sledovanom intervale sme analyzovali predtransplantačnú preočkovanosť populácie pacientov s transplantáciou pečene. Celkový počet realizovaných transplantácií OLTx bol n=197 (100%), počet odtransplantovaných  pacientov bol n=193 (97,9%). 4 pacienti (2%)  boli retransplantovaní. Pacienti boli transplantovaní vo veku 15-67rokov.  Zastúpenie mužov bolo n=111 (57,5%), zastúpenie žien bolo n=81(42,5%). Iniciácia  odporúčanej vakcinácie bola realizovaná u 92 pacientov (47,7%), 62 pacientov (32,1%) odporúčanú vakcináciu nezačalo, 39 pacientov (20,2%) nemalo dostatočnú vakcinačnú dokumentáciu. Výskyt hepatitídy B de novo bol zaznamenaný u 5 pacientov (2,5%), z toho u 1 pacientky (0,5%) s kompletnou vakcinačnou schémou, v dostatočnom časovom intervale pred transplantáciou a s dostatočnými hladinami postvakcinačných protilátok pred aj po transplantácii. K spontánnemu poklesu anti HBs IgG protilátok došlo 29 mesiacov po OLTx.

Záver: Pacienti, ktorí vstupujú do transplantačného programu by mali byť pripravení na ochranu pred potencionálnymi očkovaním preventabilnými chorobami.  Kandidáti na transplantáciu by mali absolvovať základné a odporúčané očkovania, najlepšie v čase stabilizovanej chronickej pečeňovej choroby ACLD ešte pred transplantáciou.   Úskalia sú v neskorej iniciácii očkovania, nedostatočnej informovanosti všeobecných lekárov, odmietaním očkovania v populácii pacientov, zabezpečení vakcín. Po zaradení do transplantačného programu nezostáva dostatočný časový priestor na realizáciu kompletnej vakcinačnej schémy a efektivita vakcinácie klesá s pokročilosťou terminálnej choroby. Štúdie dokumentujú deficity  očkovania u pacientov s transplantáciu SOT a na imunosupresívnej liečbe. Zatiaľ  je vakcinácia suboptimálna.