Validácia slovenskej verzie sIBDQ u pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou

AutoriJalali Y., Šturdik I., Krajčovičová A., Koller T., Tóth J., Payer J., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt: 

Kvalita života závislá od zdravia (HRQoL) je dôležitým ukazovateľom vnímania choroby zo strany pacienta. IBD dotazník je široko používaný na hodnotenie HRQoL u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva. Tento dotazník bol akceptovaný a validovaný v niekoľkých jazykoch. Cieľom našej štúdie bolo využiť metódy a kritériá, ktoré boli už použité v niekoľkých adaptačných štúdiách na posúdenie platnosti a spoľahlivosti prevzatého IBD dotazníka. Do tejto prierezovej štúdie sme zahrnuli 104 konzekutívnych pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou (UC a CD). Každý pacient vyplnil 3 dotazníky sIBDQ, SF-36, HBI (u CD) a Mayo skóre (u UC). Pomocou zís-kaných dát sme zhodnotili spoľahlivosť, akceptáciu, validitu a presnosť jazyka v slovenskej verzii sIBDQ. Na odhad vnútornej konzistencie jednotlivých oblastí (subškál) dotazníka boli vypočítané hodnoty Cronbachovej alfy. Cronbach-alfa koeficient bol vysoký u pacientov s ulceróznou kolitídou ako aj u pacientov s Crohnovou chorobou. sIBDQ tiež koreloval s SF-36, HBI a Mayo. sIBDQ bol senzitívny na klinické zmeny u ulceróznej kolitídy ako aj Crohnovej choroby, bez ohľadu na to, či boli pacienti v remisii alebo relapse ochorenia.  Záverom možno konštatovať, že slovenská verzia sIBDQ je validovaný, spoľahlivý a citlivý nástroj na meranie kvality života pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou a zaznamenáva zmeny klinického stavu počas ochorenia.