Vplyv fajčenia na expresiu mRNA cytokínov v sliznici pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniam čriev

AutoriLešková Z., Krajčovičová A., Šoltys K., Šturdík I.,  Koller T., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Katedra molekulárnej biológie, Prírodeovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt:

Fajčenie je známy rizikový faktor Crohnovej (CD) a protektívnym faktorom ulceróznej kolitídy (UC). Patomechanizmus pôsobenia fajčenia nie je presne známy.

Cieľom našej štúdie bolo analyzovať vplyv fajčenia na  expresiu mRNA zápalových, regulačných a protizápalových cytokínov, rovnako aj chemokínov a ich receptorov v sliznici čreva u pacientov s CD a UC. Realizovali sme prierezovú štúdiu. Súbor pacientov tvorilo 87 pacientov ms CD a UC,   sledovaných v IBD centre V. Internej kliniky LFUK a UNB. U každého pacienta sme zaznamenali demografické dáta, vrátane fajčenia. Počas kolonoskopického vyšetrenia,  sme odobrali bioptické vzorky zo zápalenej a nezapálenej časti čreva-sigma, u pacientov s CD aj z oblasti terminalného ilea. Z biotpických vzoriek  sme izolovali mRNA a stanovili kvantitu mRNA počtom PCR cyklov. Porovnali sme hladiny mRNA cytokínov u fajčiarov a nefajčiarov s CD a rovnako u pacientov s UC.

Fajčiari s Crohnovou chorobou mali signifikantne vyššiu expresiu cytokínu TNFa (p=0,003) v zapálenej sliznici sigmy v porovnaní s nefajčiarmi. U fajčiarov s ulceróznou kolitídou sme zistili signifikantne vyššiu expresiu protizápalového cytokínu IL10 (p=0,022) v nezápalenej sliznici sigmy, rovnako fajčiari mali vyššie mRNA expresie cytokínov TLR2(p=0,024) a CCR1(p=0,049) v nezapálenej sliznici sigmy.

Naše výsledky ukazujú, že fajčenie má pozitívny vplyv na vznik a priebeh ochorenia ulceróznej kolitídy, práve stimuláciou protizápalového cytokínu IL 10. Naopak u fajčiarov s Crohnovou chorobou sú vyššie hladiny prozápalového cytokínu TNF a, čo súvisí s ťažším priebehom ochorenia a  horšou odpoveďou na liečbu.