Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na hladinu a aktivitu dabigatranu u pacientov s fibriláciou predsiení

Autori: Nosáková L., Schnierer M.,  Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Ďuríček M., Hyrdel R., Staško J.,  Bánovčin P. ml.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UNM, I. interná klinika, JLF UK a UNM, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM

Abstrakt:    Úvod:  Dabigatran etexilát patrí medzi priame inhibítory trombínu (DOAK), čoraz častejšia voľba chronickej antikoagulačnej terapie. Medzi najčastejšie komplikácie patrí krvácanie do gastrointestnálneho traktu, pričom terapia inhibítormi protónovej pumpy (PPI) riziko signifikantne znižuje. Dabigatranu však vykazuje horšiu rozpustnosť pri pH pod 4. Na základe našich predchádzajúcich štúdii vyplýva, že PPI ovplyvňujú hladiny dabitranu v krvi, avšak jednotlivé hladiny sa u pacientov líšia (vplyv metabolizmu, koomorbidity a terapia). Za účelom overenia hypotézy, že konkomitantné užívanie dabigatranu a PPI má vplyv na hladinu dabigatranu v krvi sme zvolili crossover dizajn štúdie. Metodika: Do prospektívnej crossover štúdie boli zahrnutí pacienti na liečbe dabigatranom a zároveň na PPI (20 mg omeprazol ev. ekv. q.d.). Aktivita dabigatranu u pacientov na PPI bola stanovená pre bazálnu hodnotu (12 hod. po užití poslednej dávky) a pre maximálnu koncentráciu liečiva v krvi (2 hod po užití). Následne po vysadení  PPI (min. 2 týždne off PPI) bola opakovane stanovená bazálna a maximálna hladina dabigatranu kvantitatívne in vitro v citrátovej plazme pomocou validovaných Hemoclot thrombin inhibitor assay (Hypgen Biomed).
Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 21 pacientov. Bazálna hladina dabigatranu u pacientov užívajúcich PPI bola 87ng/ml (2 – 362 ng/ml) a maximálna koncentrácia 150ng/ml (43 – 394 ng/ml). Po PPI wash out fáze sa bazálna hladina dabigatranu zvýšila na 137ng/ml (16,83 – 473 ng/ml) a maximálna koncentrácia bola 269,5 (72 – 471 ng/ml). Analýzou jednotlivých zmien (párový T-test) došlo k signifikantnému zvýšeniu bazálnej (p<0,001) ako aj maximálnej hladiny dabigatranu (p<0,005). Záver: Z výsledkov našej práce vyplýva, že užívanie PPI znižuje hladinu dabigatranu v krvi u pacientov s fibriláciou p redsiení. To môže mať negatívny vplyv na účinnosť antikoagulačnej liečby  u týchto pacientov. Klinicky dopad tejto skutočnosti je nutné overiť na klinických štúdiách.