Vplyv koly na kolitídu v animálnom experimente

Autori: Melišková V.¹, Čonka J.¹, Nagyová R.², Celec P.¹

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovenská republika¹, University of Glasgow, Medical School, Glasgow, Škótsko²

Abstrakt:

Východisko: Kofeín vedie k zvýšenej motorickej aktivite gastrointestinálneho traktu. Na druhej strane publikované štúdie ukázali, že káva a kofeín pôsobia protektívne v modeli chemicky indukovanej kolitídy. Nie je známe, aký vplyv na tento model kolitídy má príjem kolových nápojov obsahujúcich kofeín. V prvotnom experimente sme zistili negatívny efekt príjmu kolových nápojov, ale výsledky boli ovplyvnené rôznym objemom prijatých tekutín v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá dostávala vodu. Cieľom aktuálneho animálneho experimentu bolo sledovať účinok koly na etablovanom modeli kolitídy v porovnaní s roztokom sacharózy.

Metodika: Adultné jedince (CD-1 myši) mali k dispozícii kolu alebo roztok sacharózy ad libitum. Počas 7 dní bol pre experimentálne skupiny pridaný 1% dextrán sulfát sodný (DSS). Následne mali zvieratá 3 dni prístup k tekutinám bez DSS. Kontrolné skupiny pili tekutiny bez DSS celých 10 dní. Počas celého obdobia bola u zvierat denne sledovaná mortalita, hmotnosť, množstvo spotrebovaných tekutín a kvalita stolice.

Výsledky: Zvieratá, ktoré pili roztok DSS, na rozdiel od kontrolných skupín vykazovali zníženie hmotnosti a zhoršenie kvality stolice. Už od 4. dňa pokusu myši zomierali a posledného dňa pokusu sa nedožil žiaden jedinec s indukovanou kolitídou. Pri analýze Kaplan-Maierových kriviek bol evidentný vplyv pohlavia – samce zomierali skôr, čo korešponduje s našimi predchádzajúcimi výsledkami. Medzi kolou a sacharózou boli rozdiely minimálne, pričom kola zhoršovala mortalitu len u samcov. Výrazná mortalita v experimente bola zrejme spôsobená vysokým príjmom tekutín, a tým aj DSS. Z toho dôvodu sme pri opakovanom experimente použili 1% roztok DSS. V tomto prípade kola zhoršovala mortalitu u oboch pohlaví. Pri tejto koncentrácii sa posledného dňa pokusu dožil len jeden jedinec s indukovanou kolitídou (kola+DSS), z čoho vyplýva, že je potrebné použiť ešte nižšiu koncentráciu DSS v ďalšom experimente.

Záver: Vývoj akútnej kolitídy je znížený na základe kofeínovej liečby. Mechanizmus zahŕňa down-reguláciu expresie CHI3L1 proteínu a s ním asociovaný bakteriálny interakčný efekt. Z toho dôvodu môže mať kofeín i z ekonomického hľadiska potenciál v starostlivosti o pacientov pri zápalovom črevnom ochorení.